Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Центральні та місцеві органи виконавчої влади

Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Національна академія педагогічних наук України

Національна академія аграрних наук України Національна академія медичних наук України

Національна академія правових наук України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 
РЕПОЗИТАРІЇ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Вінницька область 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського — https://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/html/repozit_danni.htm 

Вінницький національний аграрний університет — http://repository.vsau.org/

Вінницький національний технічний університет — http://ir.lib.vntu.edu.ua 

Волинська область 

Луцький національний технічний університет — http://lib.lntu.edu.ua/ 

Волинський національний університет імені Лесі Українки — https://evnuir.vnu.edu.ua/  

Дніпропетровська область

Дніпровський державний технічний університет — http://www.dstu.dp.ua/Portal/WWW/Repository/TreeView/libraryR.php

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — http://repository.dnu.dp.ua:1100/

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України — http://repo.dma.dp.ua/ 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ — http://er.dduvs.in.ua/

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна — http://eadnurt.diit.edu.ua 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського — http://elibrary.donnuet.edu.ua/

Донецький юридичний інститут МВС України — http://repo.dli.donetsk.ua/

 Криворізький державний педагогічний університет — http://elibrary.kdpu.edu.ua/

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» — http://ir.nmu.org.ua/

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури — http://srd.pgasa.dp.ua:8080/

Університет митної справи та фінансів — http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/  

Донецька область

Донецький національний технічний університет — http://ea.donntu.edu.ua 

Маріупольський державний університет — http://91.250.23.215:8080/jspui/ 

Приазовський державний технічний університет — http://eir.pstu.edu  

Житомирська область 

Державний університет «Житомирська політехніка» — http://eztuir.ztu.edu.ua 

Житомирський державний університет імені Івана Франка — http://eprints.zu.edu.ua 

Поліський національній університет — http://znau.edu.ua/tidings/top-news/institutsijnij-repozitarij-zhnaeu  

Закарпатська область 

Мукачівський державний університет — http://dspace.msu.edu.ua:8080/

Ужгородський національний університет — https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/

Запорізька область 

Бердянський державний педагогічний університет — https://dspace.bdpu.org/

Запорізький державний медичний університет — http://dspace.zsmu.edu.ua 

Запорізький національний технічний університет — http://eir.zntu.edu.ua

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького http://eprints.mdpu.org.ua

Національний університет «Запорізька політехніка» — http://eir.zp.edu.ua/

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного — http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk

Івано-Франківська область 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу — http://elar.nung.edu.ua/ 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника — http://lib.pu.if.ua:8080/

Київська область 

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів — https://repository.kristti.com.ua/

Білоцерківський національний аграрний університет — http://rep.btsau.edu.ua/

Університет Григорія Сковороди в Переяславі — https://repository.kristti.com.ua

Університет державної фіскальної служби України — http://ir.nusta.edu.ua/jspui/

Кіровоградська область 

Льотна академія Національного авіаційного університету — http://dspace.sfa.org.ua/

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка — http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/

Центральноукраїнський національний технічний університет — http://library.kntu.kr.ua/repozit.html

Луганська область 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка — http://dspace.lduvs.edu.ua

Луганський національний аграрний університет — http://176.101.220.8:8080/xmlui/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка — http://dspace.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля — http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui

Львівська область 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка — http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності — https://sci.ldubgd.edu.ua/

Львівський державний університет внутрішніх справ — http://dspace.lvduvs.edu.ua 

Львівський державний університет фізичної культури — http://repository.ldufk.edu.ua/

Львівський національний аграрний університет — http://repository.lnau.edu.ua/

Національний університет «Львівська політехніка» — http://oai.org.ua/index.php/browse/index/13 

Український католицький університет — http://er.ucu.edu.ua

Миколаївська область 

Миколаївський національний аграрний університет — http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/

 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського — http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова — http://eir.nuos.edu.ua/

Чорноморський національний університет імені Петра Могили — http://dspace.chmnu.edu.ua/

Одеська область 

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку — https://biblio.onat.edu.ua/

Державний університет «Одеська політехніка» — http://dspace.opu.ua/jspui/   

Ізмаїльський державний гуманітарний університет — http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/

Національний університет «Одеська юридична академія» — http://dspace.onua.edu.ua

Одеська державна академія будівництва та архітектури — http://mx.ogasa.org.ua/

Одеська національна академія харчових технологій — https://card-file.onaft.edu.ua/

Одеський державний аграрний університет — http://lib.osau.edu.ua/jspui/

Одеський державний екологічний університет — http://eprints.library.odeku.edu.ua/

Одеський державний університет внутрішніх справ — http://dspace.oduvs.edu.ua

Одеський національний економічний університет — http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/home.jsp?locale=uk

Одеський національний медичний університет — http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/

Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова — http://dspace.onu.edu.ua:8080

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського — http://dspace.pdpu.edu.ua/

Полтавська область 

Полтавський державний аграрний університет — http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка — http://dspace.pnpu.edu.ua/ 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка — http://77.121.11.9/

Полтавський університет економіки і торгівлі — http://dspace.uccu.org.ua 

Українська медична стоматологічна академія — http://elib.umsa.edu.ua

Рівненська область

Національний університет «Острозька академія» — http://eprints.oa.edu.ua

Національний університет водного господарства та природокористування — http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/search/advanced

Рівненський державний гуманітарний університет — http://repository.rshu.edu.ua/

Сумська область 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка — http://178.94.154.49/?locale-attribute=uk

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка — http://repository.sspu.sumy.ua 

Сумський державний університет — http://essuir.sumdu.edu.ua  

Тернопільська область 

Західноукраїнський національний університет — http://dspace.tneu.edu.ua  

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України — https://repository.tdmu.edu.ua/

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка — http://dspace.tnpu.edu.ua/

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя — http://elartu.tntu.edu.ua

Харківська область

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» — http://dspace.library.khai.edu

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — http://repository.kpi.kharkov.ua/

Національний університет цивільного захисту України — http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk

Національний фармацевтичний університет — http://dspace.nuph.edu.ua 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого —  http://dspace.nlu.edu.ua 

Українська інженерно-педагогічна академія — http://repo.uipa.edu.ua/jspui

Український державний університет залізничного транспорту — http://lib.kart.edu.ua/

Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради — http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/

Харківська державна академія культури — http://95.164.172.68:8080/khkdak-xmlui/

Харківська державна зооветеринарна академія — http://repository.hdzva.edu.ua

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» — http://dspace.nua.kharkov.ua

Харківський державний університет харчування та торгівлі — http://elib.hduht.edu.ua

Харківський економіко-правовий університет — http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/

Харківський національний автомобільно-дорожній університет — http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва — http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця — http://repository.hneu.edu.ua

Харківський національний медичний університет — http://repo.knmu.edu.ua/

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди — http://dspace.hnpu.edu.ua/

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка — http://dspace.khntusg.com.ua/

Харківський національний університет внутрішніх справ — http://dspace.univd.edu.ua/xmlui

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/?locale=uk

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова — http://eprints.kname.edu.ua 

Харківський національний університет радіоелектроніки — http://openarchive.nure.ua

Херсонська область 

Херсонська державна морська академія — https://rep.ksma.ks.ua/jspui/

Херсонський державний аграрний університет — http://dspace.ksau.kherson.ua/

Херсонський державний університет — http://ekhsuir.kspu.edu/

Херсонський національний технічний університет — http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/29529

Хмельницька область 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка — http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/ 

Хмельницький національний університет — http://elar.khnu.km.ua/jspui/

Черкаська область 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини — http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/

Уманський національний університет садівництва — http://lib.udau.edu.ua

Черкаський державний технологічний університет — https://er.chdtu.edu.ua/

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України — http://chipb.ddns.net/publications/

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького — http://eprints.cdu.edu.ua/

Чернівецька область 

Буковинський державний медичний університет — http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui

Чернігівська область 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя — http://lib.ndu.edu.ua/dspace

Національний університет «Чернігівський колегіум» ім.Т.Г.Шевченка — http://erpub.chnpu.edu.ua/

Національний університет «Чернігівська політехніка» — http://ir.stu.cn.ua/

м. Київ 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ 

Київський національний лінгвістичний університет — http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

Київський національний університет будівництва і архітектури — http://repositary.knuba.edu.ua/

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка — http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/opis.php3

Київський національний університет технологій та дизайну — http://er.knutd.com.ua

Київський університет імені Бориса Грінченка — http://elibrary.kubg.edu.ua 

Національна академія внутрішніх справ — https://www.naiau.kiev.ua/news/baza-danih-elektronnij-repozitarij-nacionalnoyi-akademiyi-vnutrishnih-sprav.html

Національна академія статистики, обліку та аудиту — http://nasoa.edu.ua/biblioteka/instytutsijnyj-repozytarij-nasoa-zareyestrovano-roarmap/

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика — https://nmapo.edu.ua/d/potochna-diialnist/instytutsiinyi-repozytarii#InstRe

Національний авіаційний університет — http://er.nau.edu.ua 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова — http://enpuir.npu.edu.ua 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — http://ela.kpi.ua 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — http://ekmair.ukma.edu.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування України — http://dglib.nubip.edu.ua

Національний університет фізичного виховання і спорту України — http://www.uni-sport.edu.ua/node/2509

Національний університет харчових технологій — http://dspace.nuft.edu.ua/jspui 

Університет менеджменту освіти — http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary

 
РЕПОЗИТАРІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України — http://elibrary.ivinas.gov.ua/

Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України — https://www.izznaan.com.ua/repozytarij/

Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» — http://www.nao.nikolaev.ua/library/paperU.php

Національна академія педагогічних наук України – http://lib.iitta.gov.ua

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Національної академії наук України – http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib

Національна наукова медична бібліотека України МОЗ – http://emed.library.gov.ua/jspui/

 
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

Дія. Цифрова освіта — https://osvita.diia.gov.ua 

Платформа для розвитку цифрової грамотності та широкого кола компетенцій, самовдосконалення, навчання й ефективного розвитку в рамках обраних освітніх траєкторій. Реалізована Мінцифрою,  студією онлайн-освіти EdEra разом із крупними міжнародними компаніями.

Prometheus — https://prometheus.org.ua 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проект безкоштовної освіти в Україні, місія якого полягає у створенні найкращих та широкодоступних курсів від провідних викладачів, університетів та організацій, підтримка впровадження технологій змішаного навчання. 

EdEra — https://www.ed-era.com 

Платформа онлайн-освіти, на якій представлені онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні проекти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес. 

Відкритий Університет Майдану /ВУМ — https://vumonline.ua 

Освітня ініціатива, покликана сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні, яка допомагає користувачам зробити перший крок у самоосвіті. Тематика навчальних курсів пов`язана з персональним розвитком, підприємництвом, розбудовою відкритого суспільства.

Освітній хаб міста Києва — https://eduhub.in.ua 

Соціальний інноваційний проєкт Київської міської державної адміністрації, орієнтований на підтримку та системну реалізацію концепції «навчання протягом життя /life long learning», який надає можливість безкоштовного набуття та покращення «м’яких навичок /soft skills».

Impactorium — https://impactorium.org/uk/ 

Платформа онлайн освіти, призначена для проактивного інформування про цілі сталого розвитку, сприяння їх впровадженню на особистому, професійному та національному рівнях, утвердження принципів корпоративної соціальної відповідальності, створення умов для удосконалення навичок майбутнього.  Особливість платформи у тому, що вона пропонує короткі майстер-класи, тренінги, семінари, дискусії, мікронавчання, імітаційні ігри, трансляцію конференцій та форумів з проблематики сталого розвитку.

 
ЗАРУБІЖНІ МУЗЕЇ ОНЛАЙН

Пінакотека Брера (Мілан) — https://pinacotecabrera.org/

Галерея Уффіті (Флоренція) — https://www.uffizi.it/en

Музеї Ватикану (Рим) — http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html#lnav_explore

Археологічний музей Афін — https://www.namuseum.gr/en/collections/

Музей Прадо (Мадрид) — https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

Музей Лувр (Париж) — https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Британський музей (Лондон) — https://www.britishmuseum.org/collection

Національна галерея мистецтв (Вашингтон) — https://www.nga.gov/

Колекція GOOGLE ARTS & CULTURE (Google Cultural Institute) — https://artsandculture.google.com/

Музей Сальвадора Далі — https://www.salvador-dali.org/en/museums/

Смітсонівський музей американського мистецтва (Вашингтон) — https://www.si.edu/exhibitions/online

Метрополітен-музей (Нью-Йорк) — https://www.metmuseum.org

Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк) — https://www.moma.org

Музей Гуггенхейма (Нью-Йорк) — https://www.guggenheim.org

Оновлено 2021-09-17

 
 
Поширити