Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Центральні та місцеві органи виконавчої влади

Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Національна академія педагогічних наук України

Національна академія аграрних наук України Національна академія медичних наук України

Національна академія правових наук України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 

РЕПОЗИТАРІЇ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:

Вінницька область 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського — http://library.vspu.net/

Вінницький національний аграрний університет — http://repository.vsau.org/

Вінницький національний технічний університет — http://ir.lib.vntu.edu.ua 

 

Волинська область 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки — http://esnuir.eenu.edu.ua 

 

Дніпропетровська область

Дніпровський державний технічний університет — http://www.dstu.dp.ua/Portal/WWW/Repository/TreeView/libraryR.php

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України — http://repo.dma.dp.ua/ 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — http://repository.dnu.dp.ua:1100/

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ — http://er.dduvs.in.ua/

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна — http://eadnurt.diit.edu.ua 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури  — http://srd.pgasa.dp.ua:8080/

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»  — http://ir.nmu.org.ua/

Університет митної справи та фінансів — http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/  

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського — http://elibrary.donnuet.edu.ua/

 

Донецька область

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» — http://eir.pstu.edu  

Маріупольський державний університет — http://91.250.23.215:8080/jspui/ 

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» — http://ea.donntu.edu.ua 

 

Житомирська область 

Житомирський державний технологічний університет — http://eztuir.ztu.edu.ua 

Житомирський державний університет імені Івана Франка — http://eprints.zu.edu.ua 

Житомирський національний агроекологічний університет — http://znau.edu.ua/tidings/top-news/institutsijnij-repozitarij-zhnaeu  

 

Закарпатська область 

Ужгородський національний університет — https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/

 

Запорізька область 

Запорізький державний медичний університет — http://dspace.zsmu.edu.ua 

Запорізький національний технічний університет — http://eir.zntu.edu.ua

 

Івано-Франківська область 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу — http://elar.nung.edu.ua/ 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” — http://lib.pu.if.ua:8080/

 

м. Київ 

Національна академія внутрішніх справ — https://www.naiau.kiev.ua/news/baza-danih-elektronnij-repozitarij-nacionalnoyi-akademiyi-vnutrishnih-sprav.html

Національна академія статистики, обліку та аудиту — http://nasoa.edu.ua/biblioteka/instytutsijnyj-repozytarij-nasoa-zareyestrovano-roarmap/

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» — http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ 

Київський національний університет технологій та дизайну — http://er.knutd.com.ua

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка — http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/opis.php3

Київський університет імені Бориса Грінченка — http://elibrary.kubg.edu.ua 

Національний авіаційний університет — http://er.nau.edu.ua 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова — http://enpuir.npu.edu.ua 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — http://ela.kpi.ua 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — http://ekmair.ukma.edu.ua

Національний університет фізичного виховання і спорту України — http://www.uni-sport.edu.ua/node/2509

Національний університет харчових технологій — http://dspace.nuft.edu.ua/jspui 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» — http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary

 

Київська область 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти — https://repository.kristti.com.ua/

Університет державної фіскальної служби України — http://ir.nusta.edu.ua/jspui/

Білоцерківський національний аграрний університет — http://rep.btsau.edu.ua/

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» — https://repository.kristti.com.ua

 

Кіровоградська область 

Центральноукраїнський національний технічний університет — http://library.kntu.kr.ua/repozit.html

 

Луганська область 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля — http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка — http://dspace.lduvs.edu.ua

 

Львівська область 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  — https://sci.ldubgd.edu.ua/

Львівський державний університет фізичної культури — http://repository.ldufk.edu.ua/

Національний університет «Львівська політехніка» — http://oai.org.ua/index.php/browse/index/13 

Український католицький університет — http://er.ucu.edu.ua

 

Миколаївська область 

Миколаївський національний аграрний університет — http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова — http://eir.nuos.edu.ua/

 

Одеська область 

Одеська державна академія будівництва та архітектури —  http://mx.ogasa.org.ua/

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова — https://biblio.onat.edu.ua/

Одеська національна академія харчових технологій — https://card-file.onaft.edu.ua/

Одеський державний аграрний університет — http://lib.osau.edu.ua/jspui/

Одеський державний університет внутрішніх справ —  http://dspace.oduvs.edu.ua

Одеський національний економічний університет – http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/home.jsp?locale=uk

Одеський національний медичний університет —  http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/

Одеський національний політехнічний університет —   http://dspace.opu.ua/jspui/

Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова —  http://dspace.onu.edu.ua:8080

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського — http://dspace.pdpu.edu.ua/

Ізмаїльський державний гуманітарний університет — http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/

Національний університет «Одеська юридична академія» — http://dspace.onua.edu.ua

 

Полтавська область 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» — http://dspace.uccu.org.ua 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка — http://dspace.pnpu.edu.ua/ 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка — http://77.121.11.9/

Українська медична стоматологічна академія — http://elib.umsa.edu.ua

 

Рівненська область

Національний університет «Острозька академія» — http://eprints.oa.edu.ua

Національний університет водного господарства та природокористування — http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/search/advanced

 

Сумська область 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка    — http://repository.sspu.sumy.ua 

Сумський державний університет — http://essuir.sumdu.edu.ua  

 

Тернопільська область 

Тернопільський національний економічний університет — http://dspace.tneu.edu.ua  

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка — http://dspace.tnpu.edu.ua/

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя — http://elartu.tntu.edu.ua

 

Харківська область

Українська інженерно-педагогічна академія — http://repo.uipa.edu.ua/jspui

Харківська державна зооветеринарна академія — http://repository.hdzva.edu.ua

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — http://repository.kpi.kharkov.ua/

Національний університет цивільного захисту України — http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk

Національний фармацевтичний університет — http://dspace.nuph.edu.ua 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого —  http://dspace.nlu.edu.ua 

Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» — http://dspace.nua.kharkov.ua

Харківський державний університет харчування та торгівлі — http://elib.hduht.edu.ua

Харківський національний автомобільно-дорожній університет — http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця — http://repository.hneu.edu.ua

Харківський національний медичний університет —  http://repo.knmu.edu.ua/

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди — http://dspace.hnpu.edu.ua/

Харківський національний університет внутрішніх справ — http://dspace.univd.edu.ua/xmlui

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/?locale=uk

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова — http://eprints.kname.edu.ua 

Харківський національний університет радіоелектроніки — http://openarchive.nure.ua

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва — http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/

Харківський економіко-правовий університет — http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/

Харківська державна зооветеринарна академія — http://repository.hdzva.edu.ua

 

Херсонська область 

Херсонський національний технічний університет — http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/29529

 

Хмельницька область 

Хмельницький національний університет — http://elar.khnu.km.ua/jspui/

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка — https://library.kpnu.edu.ua/2016/02/20/instytutsijnyj-repozytarij/

 

Черкаська область 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького — http://eprints.cdu.edu.ua/

Уманський національний університет садівництва — http://lib.udau.edu.ua

 

Чернівецька область 

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» — http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui

 

Чернігівська область 

Чернігівський національний технологічний університет — http://ir.stu.cn.ua/

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка — http://erpub.chnpu.edu.ua/

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя — http://lib.ndu.edu.ua/dspace

 

РЕПОЗИТАРІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Національна академія наук України (НАНУ) – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib

Національна академія педагогічних наук України (НАПНУ) – http://lib.iitta.gov.ua/

Національна академія медичних наук України (НАМНУ) – Національна медична академія післядипломної освіти мені П.Л. Шупика – https://nmapo.edu.ua/d/potochna-diialnist/instytutsiinyi-repozytarii

Національна наукова медична бібліотека України (МОЗ) – http://emed.library.gov.ua/jspui/

 
МУЗЕЇ ОНЛАЙН

Пінакотека Брера (Мілан)  https://pinacotecabrera.org/

Галерея Уффіті (Флоренція)  https://www.uffizi.it/en

Музеї Ватикану (Рим) http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html#lnav_explore

Археологічний музей Афін  https://www.namuseum.gr/en/collections/

Музей Прадо (Мадрид) https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

Музей Лувр (Париж) https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Британський музей (Лондон) https://www.britishmuseum.org/collection

Національна галерея мистецтв (Вашингтон) https://www.nga.gov/

Колекція GOOGLE ARTS & CULTURE (Google Cultural Institute)  https://artsandculture.google.com/

Музей Сальвадора Далі  https://www.salvador-dali.org/en/museums/

Смітсонівський музей американського мистецтва (Вашингтон)  https://www.si.edu/exhibitions/online

Метрополітен-музей (Нью-Йорк)  https://www.metmuseum.org

Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк)  https://www.moma.org

Музей Гуггенхейма (Нью-Йорк)  https://www.guggenheim.org

Оновлено 2020-09-16