Аналітичні матеріали щодо зарубіжного досвіду залучення міжнародних ресурсів для фінансування інноваційних проектів та перспектив його використання в Україні [Текст] : тези доповідей ХVI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» (м. Київ, 27-28 квітня 2017 року) / В.М. Волинець // Секція «Економіка інноваційної діяльності підприємств». – К.: КНУТД, 2017. – Том ІІІ. – С. 287-288.

Бюджетне фінансування та реалізація у 2012 році середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності за стратегічним пріоритетом “технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу” [Електронний ресурс] / Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 58-63. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_5_16

Визначення інноваційних пріоритетів на основі моніторингу реалізації чинних пріоритетних напрямів в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко // Економіка розвитку. – 2016. – № 1. – С. 20-28. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2016_1_5

Визначення пріоритетів інноваційної діяльності та моніторинг результативності цих пріоритетів: світовий досвід [Електронний ресурс] / Т. К. Кваша, Л. В. Лях // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 12. – С. 59-64. – URL :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_12_16

Вимірювання  зеленого зростання  в Україні: концепції, системи  індикаторів, досвід формування та  перспективи застосування: Монографія / Т.К. Кваша, Л.А. Мусіна, за заг. ред. Мусіної Л.А. – К.: УкрІНТЕІ, 2015. – 280 с.
URL : https://www.researchgate.net/publication/318983178_Vimiruvanna_zelenogo_zrostanna_v_Ukraini_koncepcii_sistemi_indikatoriv_dosvid_formuvanna_ta_perspektivi_zastosuvanna.

Державна підтримка інновацій у сфері раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища [Текст] / О.Ф. Паладченко // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Ресурси природних вод карпатського регіону»: Збірник наукових статей, 25–26 травня 2017, м. Львів: – Львів, 2017. – С. 231-234

Державна підтримка розвитку інновацій на галузевому рівні [Текст] / Л.В. Рожкова // Наука, технології, інновації. – 2017. – №4 (4). – С. 46-52.

Діяльність у сфері трансферу технологій: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 18 травня 2018 р. / МОН України; УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2018. – С. 83-92. – ISBN 978-966-479-091-5.

Досвід США зі сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності [Текст] / Л.В.  Рожкова // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 18 травня 2018 р. / МОН України; УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 169-176. – ISBN 978-966-479-091-5.

Дослідження впливу ресурсоефективності на економічний розвиток в країнах-лідерах зеленої модернізації/ Мусіна Л.А., Т.К. Кваша // Проблеми економіки, 2014. – № 4. – С. 53-61. URL : https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-4_0-pages-53_61.pdf 

Дослідження стратегічного пріоритетного напряму інноваційної діяльності «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки» в Україні [Текст] / Т. К. Кваша, Г.П. Задороджная, Е.Ф. Паладченко, А.В. Новицька // Інформація та інновації: Щоквартальний міжнародний журнал. Москва. – 2017. – № 1-2. – С. 79-86.

Дослідження теоретичних і практичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності [Текст] / Н.В. Березняк, Т.К.Кваша // Наукова доповідь. – Київ: УкрІНТЕІ, – 2017. – 72с.

Еко-інноваційний індекс як інструмент оцінювання результативності  інноваційної діяльності в контексті сталого розвитку: розділ колективної монографії [Електронний ресурс] / Л.А. Мусіна, Т.К. Кваша // Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія. – НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2018. — 620 с. – С. 83-93 – URL : https://9922dac3-967f-46d7-a171-70a3fd248a04.filesusr.com/ugd/b93fb2_272e2f88ec3b4bb994b51742df16d56b.pdf 

Європейська платформа інтелектуальної спеціалізації [Текст] / Н.В. Березняк // The Smart Specialiсation Platform (S3): короткий огляд: ХVІІ Міжнародна конференція «Розвиток інформатизації та державної системи науково-технічної інформації» (Рінту-2018).Доповіді ХVІІ Міжнародної конференції. 20 вересня 2018., Мінськ. Мінськ: ОІПІ НАН Білорусі, 2018. – С.125-130

Єдиний відкритий інформаційний простір: досвід Європейського Союзу [Текст] // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 18 травня 2018 р. / МОН України; УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С.158 – 168. – ISBN 978-966-479-091-5.

Зарубіжний досвід безвідходного і сталого розвитку сільського господарства. [Текст] / Задорожня Г.П., Кваша Т.К. // Екологічні науки. – 2018. – № 1-2 – С. 66-73.

Інноваційна діяльність в Україні: стан, проблеми, перспективи нормативно-правового регулювання [Текст] / В. Шовкалюк, Д. Чайка // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 1 (1). – С. 62-68.

Інноваційна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ МОН України за пріоритетними напрямами у 2017 році [Текст] / О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» : матеріали  ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 вересня 2018 р. / МОН України; УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2018. – С. 36-42. (ISBN  978-966-479-096-0)

Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері [Електронний ресурс] / Г. П. Задорожня, Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 162–168. – URL :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2016_3_29

Інноваційний пріоритет «Впровадження прогресивних технологій водозабезпечення, водокористування та водовідведення» та його відповідність світовим передовим напрямам досліджень  [Текст] / Т.К. Кваша // Матеріали Сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод карпатського регіону» «Проблеми охорони та раціонального використання» : збірник наукових статей. (м.Львів, 24–25 травня, 2018р.) – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» , 2018.–  С. 113-119.

Інноваційний та науково-технічний розвиток України в світлі індикаторів Європейського інноваційного табло [Текст] / Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 18 травня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С.92-97.

Інноваційні пріоритети щодо відновлювальної енергетики [Текст] / Т.К. Кваша // IX Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» : Збірник наукових праць, (6-7 квітня 2017, м. Львів) : – Львів, 2017. – С. 46-50.

Інноваційні пріоритети: реалізація, проблеми та шляхи їх вирішення. [Текст] / Т.К.Кваша, О.Ф.Паладченко, І.В. Молчанова // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 4 (8). – С. 27-35.

Інноваційні пріоритети: теоретико-методичні аспекти визначення [Текст] / Т.К. Кваша // «Університетські наукові записки» Хмельницького університету управління та права. – 2017. – № 61. – С. 267-278.

Інноваційні пріоритети: теоретичні аспекти визначення та практична методологія їх уточнення для України [Текст] / Т.К. Кваша // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. 2017. № 61. С. 267-278.

Інноваційні системи країн світу за результатами рейтингового оцінювання [Текст] / О.П. Кочеткова, Т.К. Куранда // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз–стратегічні важелі ефективного державного управління» : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 18 жовтня 2018), УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 132-140.

Інноваційні цифрові технології в сільському господарстві [Текст] / Г.П.Задорожня, Г.В. Новіцька // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 жовтня 2018 р. / МОН України; УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2018. – С.—94-101. (ISBN 978-966-479-097-7)

Інструменти зменшення тиску на бюджет процесів старіння населення / Т.К. Кваша // Економіка та держава, 2018. – № 12. – С. 89–93. – DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.89. – URL : http://www.economy.in.ua/?n=12&y=2018 DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.89

Інформаційна інфраструктура для забезпечення потреб національних інноваційних систем. [Текст] / Н.В. Березняк, І.В. Молчанова // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Київ, 18 травня 2018 р.)  МОН України; УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2018. – С. 15-26. – ISBN 978-966-479-091-5.

Китайський досвід підтримки інноваційного підприємництва [Текст] / О.В. Прудка // Наука, технології, інновації. – 2017. – №4 (4). – С. 35-45.

Моделювання впливу фіскальної децентралізації на економічний розвиток [Електронний ресурс] / Т. К. Кваша // Економічний простір. – 2015. – № 101. – С. 138-148. – URL :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_101_15

Можливості платформи Web of Science в прогнозуванні розвитку технологій на прикладі ІКТ галузі [Текст] / О.В. Прудка // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 жовтня 2018 р. / МОН України; УкрІНТЕІ. –К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 216 – 227. (ISBN 978-966-479-097-7)

Наукове забезпечення середньострокового пріоритету інноваційної діяльності загальнодержавного рівня з медицини [Електронний ресурс] / Т. К. Кваша, Г. П. Задорожня, О. Ф. Паладченко // ScienceRise. – 2015. – № 8(1). – С. 52-58. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_8(1)__10

Наукові дослідження патентної активності ІКТ країн світу і України на основі реферативної бази даних Derwent World Patent Index за 2011-2017 роки [Текст] / Г.П. Задорожна, А.В. Новицька // ХVІІ Міжнародна конференція «Розвиток інформатизації та державної системи науково-технічної інформації» (Рінту-2018): Доповіді ХVІІ Міжнародної конференції. – 20 вересень 2018, Мінськ .: – Мінськ: ОІПІ НАН Білорусі, 2018. – С. 371-374.

Науково-технологічні парки: теоретичні і практичні аспекти та міжнародний досвід їхнього розвитку / Т.К. Кваша // Наука, технології, інновації. – 2017. – №4 (4). – С. 10-26 9.

Наукометрический анализ диссертаций, выполненных в Украине по агроэкологии / Т.К. Кваша, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, А.В. Новицкая, Э.И. Пищаль // Новости науки Казахстана, 2015. – № 3. – С. 23-35. – URL : http://www.vestnik.nauka.kz/vypusk-3/naukometricheskij-analiz-dissertacij-vypolnennyx-v-ukraine-po-agroekologii.php

Оцінювання актуальності інноваційних пріоритетів в Україні на основі бібліо- та наукометричних інструментів Web of Science: виступ на VI міжнародній науково-практичній конференції Наукова комунікація в цифрову епоху (29-30.03.2018, Києво-Могилянська академія) – URL : http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12747 

Перспективи науково-технологічного партнерства України з країнами Азії, Африки та Латинської Америки: монографія / Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Куранда Т.К., Рожкова Л.В. – К.: УкрІНТЕІ, 2017. – 190 с. – URL : http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/latynskaya_ameryka.pdf та https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Kvasha 

Перспективи розвитку світової енергетики [Текст] / Г.П. Задорожня, Г.В. Новіцька // IX Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» : Збірник наукових праць, (6-7 квітня 2017, м. Львів) : – Львів, 2017. – С. 28-31.

Перспективні напрями інноваційного розвитку енергетики в світі та Україні / Т.К. Кваша, Л.В. Рожкова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 3 (64). – С. 21-31. – URL : https://ev.nmu.org.ua/docs/2018/3/EV20183_021-031.pdf 

Підходи до формування інформаційно-ресурсної бази Системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики [Текст] / Н.В. Березняк, Т.П. Божко // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Київ, 18 травня 2018 р.) МОН України; УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 26 – 29. – ISBN 978-966-479-091-5.

Платформа Web of Science як інструмент прогнозування технологічного розвитку на прикладі енергетичної галузі [Текст] / Л.В. Рожкова // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.)  МОН України; УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С.232-241. – (ISBN 978-966-479-097-7)

Позиції України на світовому ринку інформаційно-комунікаційної інтелектуальної власності [Текст] / Т. К. Кваша // ХVІІ міжнародна конференція «Розвиток інформатизації та державної системи науково-технічної інформації» (Рінту-2018): Доповіді ХVІІ Міжнародної конференції. (20 вересня 2018, Мінськ): – Мінськ: ОІПІ НАН БІЛОРУСІ, 2018. – с. 270-274.

Практика використання дослідно-аналітичної платформи «Derwent Innovation» на прикладі галузі «Водопостачання та водовідведення» [Текст] / Т.К. Кваша // Матеріали ХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології», яка відбулася 27 вересня 2018 р. у м. Києві на базі ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (вул. Антоновича, 180). – С. 27-35.

Пріоритети у сфері охорони навколишнього середовища та їх відповідність світовим тенденціям [Текст] / О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 4. – С. 12-20.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні як ефективні важелі державного управління у сфері інноваційного розвитку [Текст] / О.Ф Паладченко., І.В. Молчанова // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.) МОН України; УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2018. – С. – 199-206. (ISBN 978-966-479-097-7)

Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності  [Текст] / Н. В.  Березняк //  Наука, технології, інновації. – 2018. – № 1 (5). – С. 37-43.

Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності наукових та технологічних парків: зарубіжний та вітчизняний досвід“ / Т.К. Кваша // Матеріали Конференції “Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення“ (27.09.2017, м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка). – С. 52-58. – URL : http://mon.gov.ua/activity/innovaczijna-diyalnist-ta-transfer-texnologij/transfer-texnologij/informaczijni-zaxodi.html

Прогноз напрямів технологічного розвитку у сфері озброєння та військової техніки [Текст] / Т.К. Кваша // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління, (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.) МОН України; УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2018. – 306 с. – С. 113-126.

Разработка и апробация методологии оценивания “зелёного” развития [Електронний ресурс] / Е. С. Чмырь, Т. К. Кваша // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 4(6). – С. 47-54. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_4(6)__8

Реалізація інноваційних пріоритетів загальнодержавного рівня в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Київ, 18 травня 2018 р.) МОН України; УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2018. – С. 138-147. – ISBN 978-966-479-091-5.

Реалізація інноваційних технологій в сфері ІКТ в Україні [Текст] / Е.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // ХVІІ Міжнародна конференція «Розвиток інформатизації та державної системи науково-технічної інформації» (Рінту-2018): Доповіді ХVІІ Міжнародної конференції. (20 вересня 2018, Мінськ): – Мінськ: ОІПІ НАН Білорусі, 2018. – С. 279-283.

Реалізація інноваційних технологій у сфері охорони навколишнього природного середовища [Текст] / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // XVIІ Міжнародна науково-практична конференція  «Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та  раціонального використання» (24–25 травня 2018, м. Львів) Збірник наукових статей. Львів. – 2018. – С. 21-24.

Реалізація інноваційної політики у сфері енергетики за пріоритетними напрямами [Текст] / О.Ф. Паладченко // IX Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» : Збірник наукових праць (6-7 квітня 2017, м. Львів)  – Львів, 2017. – С. 74-77.

Регіональні інноваційні пріоритети: проблеми формування та реалізації [Текст] / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // ХІІІ (ХХV) Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»: Збірник наукових праць  (16-17 березня 2017 р., м. Київ), НТУУ «КПІ» – К.: КПІ. – 2017. – С. 56.

Результати реалізації в Україні галузевих інноваційних пріоритетів в сфері ІКТ [Текст] / Л.В. Рожкова // ХVІ Міжнародна конференція «Розвиток інформатизації та державної системи науково-технічної інформації» (Рінту-2017): Доповіді ХVІ Міжнародної конференції, 16 листопада 2017, Мінськ: – Мінськ: ОІПІ НАН Білорусі, 2017. – С. 345-348.

Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України [Електронний ресурс] / Л. А. Мусіна, Т. К. Кваша // Економічний аналіз. – 2014. – Т. 18(1). – С. 51-62. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_18(1)__9

Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів [Текст] / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // Наука, технології, інновації. – 2017. – №2 (2). – С. 10-16. 10.

Сектор вищої освіти в системі інноваційного розвитку [Текст] / Н.І. Вавіліна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 18 травня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 34-40.

Соціально- економічний стан Донецької та Луганської областей в контексті досягнення національної ЦСР 12 «Відповідальне споживання і виробництво»: науково-аналітична доповідь / Т.К. Кваша, Л.А. Мусіна. – Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні, Програма відновлення та розбудови миру ПРООН, 2018. – 56 с. – 

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Л.В. Рожкова, І.В. Молчанова. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – 98 с. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/monitoring-prioritet/stan-id-2017-f.pdf

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Л.В. Рожкова, В.М. Богомазова, І.В. Молчанова, Н.В. Березняк. – К.: УкрІНТЕІ, 2019. – 80 с. – URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2019/07/03/stan-innov-diyaln-2018f.pdf 

Стан наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини на основі дисертаційних робіт, захищених в Україні та виконаних НДДКР. [Текст] / Г.П Задорожня, М.С. Мандигра, Г.В. Новіцька // Вісник аграрної науки – 2018. – № 10. –  С. 73-76.

Стан розвитку інноваційної діяльності: реалізація загальнодержавних пріоритетів, проблеми та можливі Інструменти їх вирішення [Текст] / О.Ф. Паладченко // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : Збірник наукових праць XIV (ХХVІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції : м. Київ, 15 березня 2018 р. / НТУУ «КПІ»  – К.: КПІ. – 2018. – С. 56

Створення та впровадження нових технологій в системі розвитку інноваційної економіки [Текст] / Т.В. Гаврис // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 18 травня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 53-58.

Сучасні підходи і методи проведення прогнозних досліджень: світовий досвід та можливість його використання в Україні. [Текст] / О.Ф. Паладченко,  І.В Молчанова. // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 2 (6). –  С. 23-32.

Тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій: європейський підхід [Електронний ресурс] / Н. В. Березняк, Т. К. Кваша, О. В. Фролова // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 44-50 . – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2009_3_12

Фінансування інноваційної діяльності ВНЗ та НУ МОН України за стратегічними напрямами [Текст]: тези доповідей ХVI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» (м. Київ, 27-28 квітня 2017 року) / В.В. Литвинова // Секція «Економіка інноваційної діяльності підприємств» – К.: КНУТД, 2017. – Том ІІІ. – С. 289-291.

Фіскальна децентралізація: моделі її впливу на економічний розвиток / Т.К. Кваша //  Технологічний аудит і резерви виробництва, 2015. – № 5 (25). – С. 70-74. – DOI: 10.15587/2312-8372.2015.52202.  – URL :  http://journals.uran.ua/tarp/article/view/52202 

Форсайт у процесі прийняття стратегічних рішень в Україні [Текст] / Т. К. Кваша // Збірка наукових праць «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2018): Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції (21-27.05.2018 р., м. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області, Україна). – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2018. – 324 с. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7573-17-2.

Цифрове збереження документної спадщини: технологічний аспект [Текст] / О.В. Баркова // Тези доповідей XХVI Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2018), Секція № 22 «Страховий фонд документації: актуальні Проблеми та методи обробки і зберігання інформації»: (17-18травня 2018 р., м. Харків). – Харків, 2018. – С. 53-55. Чілійський досвід формування та модернізації національної інноваційної системи [Текст] /  О. В.  Прудка //  Наука, технології, інновації. – 2018. – № 4 (8).

Оновлено 2020-02-13

Огляд пріоритетів ІД та аналіз їх виконання
Поширити