1 documents found
Doctoral dissertation
Voloshyn Yurij Volodymyrovych. Rozkolnicky stobody on the territory of Northern Getmanshiny in XVIII st.: historical-demographic analysis : д.і.н. : spec.. 07.00.01 - Історія України : presented. 2006-04-14; . Poltava State Pedagogical University named by V.G.Korolenko. – , 0506U000222.
1 documents found

Updated: 2024-05-18