1 documents found
Article
Монографія
Не рецензовано
Титаренко Тетяна Михайлівна. Испытание кризисом. Одиссея преодоления Випробування кризою. Одіссея подолання Crisis Challenge. Odyssey of Overcoming : published. 2010-01-01; НАПН України, 2110U000003
1 documents found

Updated: 2024-02-23