ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 541

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний репозитарій академічних текстів

Загальна частина

 

1. Це Положення визначає мету, структуру та засади функціонування Національного репозитарію академічних текстів (далі — Національний репозитарій).

2. Національний репозитарій — загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.

Повна назва Національного репозитарію англійською мовою — National Repository of Academic Texts.

3. Основною метою Національного репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1) академічний текст — авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального посібника, інших науково- та навчально-методичних праць;

2) дисертація — кваліфікаційна наукова робота, яка відображає наукові результати досліджень автора та представлена для здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук;

3) інституціональні учасники — юридичні особи, зокрема, вищі навчальні заклади, наукові установи, наукові видавництва, організації, бібліотеки, що подають академічні тексти Національному репозитарію;

4) кваліфікаційна випускна робота здобувача вищої освіти — самостійна робота, яка готується з метою публічного захисту для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

5) користувачі Національного репозитарію — юридичні та фізичні особи, а саме: вищі навчальні заклади, наукові установи, наукові видавництва, бібліотеки, автори та інші заінтересовані особи, що пройшли процедуру реєстрації (авторизації);

6) розпорядник Національного репозитарію — юридична особа, яка безпосередньо забезпечує функціонування Національного репозитарію відповідно до цього Положення та регламенту роботи Національного репозитарію (далі — регламент).

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про інформацію”, “Про науково-технічну інформацію”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, “Про інноваційну діяльність”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

5. Академічні тексти, що зберігаються у Національному репозитарії, є об’єктами авторського права та охороняються відповідно до законодавства.

6. Ресурси Національного репозитарію є допоміжними засобами проведення для експертизи академічних текстів на плагіат.

Структура Національного репозитарію

7. Національний репозитарій складається з центрального репозитарію, що підтримується розпорядником Національного репозитарію, і локальних репозитаріїв, що підтримуються інституціональними учасниками, які включають в електронній формі такі види академічних текстів:

  • дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій;
  • кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти;
  • статті у наукових виданнях, у тому числі всі статті (сукупність статей), на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
  • монографії, у тому числі ті, на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
  • наукові видання;
  • звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
  • депоновані наукові роботи;
  • підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально- методичні праці;
  • публікації, розміщені авторами на Інтернет-платформах для обміну науковими публікаціями.

8. До Національного репозитарію включаються всі академічні тексти незалежно від дати їх створення та оприлюднення у визначеному регламентом порядку.

9. Розпорядник Національного репозитарію формує реєстр академічних текстів, який є відкритим та містить бібліографічні відомості про академічні тексти, що включені до центрального та локальних репозитаріїв, а також оприлюднені в електронній або паперовій формі.

10. Для систематизації академічних текстів Національного репозитарію використовуються бібліографічні відомості та описи, передбачені законодавством.

Засади функціонування Національного репозитарію

11. Власником Національного репозитарію є держава в особі МОН, яке визначає розпорядника Національного репозитарію і затверджує регламент.

12. Внесення до центрального репозитарію дисертацій та кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти є обов’язковим.

Засновники (співзасновники) наукових та навчальних видань, їх редакції зобов’язані вносити до центрального репозитарію повний бібліографічний опис та анотації публікацій і статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних текстів.

Вищі навчальні заклади та наукові установи розміщують тексти кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у своїх локальних репозитаріях та забезпечують доступ до них відповідно до регламенту.

Вищі навчальні заклади та наукові установи розміщують тексти дисертацій на здобуття наукового ступеня та авторефератів дисертацій у своїх локальних репозитаріях та вносять до центрального репозитарію.

Інституціональні учасники, які вносять академічні тексти до Національного репозитарію, несуть відповідальність за достовірність, точність, та повноту поданої інформації.

Фізичні особи, які є авторами академічних текстів, отримують доступ до Національного репозитарію в режимі розміщення академічних текстів після проходження відповідної авторизації згідно з регламентом.

Безоплатний і вільний доступ користувачів Національного репозитарію до інформації, що в ньому міститься, здійснюється через офіційний веб-портал Національного репозитарію.

13. У своїй діяльності Національний репозитарій може відповідно до законодавства здійснювати інформаційну інтеграцію з іншими базами даних, зокрема ресурсами відкритих даних України та інших держав, базами центральних органів виконавчої влади.

14. Регламент визначає процедуру наповнення Національного репозитарію академічними текстами, порядок їх зберігання, систематизації, обробки, надання інформації у відкритий доступ, взаємодії з інституціональними учасниками та іншими користувачами, застосування аналітичних інструментів тощо.

15. Розпорядник Національного репозитарію забезпечує використання відомостей репозитарію, надає користувачам доступ до інформації, готує довідники, реєстри, аналітичні матеріали, інші інформаційно-довідкові ресурси, проводить систематизацію та іншу аналітичну роботу відповідно до цього Положення, регламенту згідно із законодавством.

Оновлено: 2023-10-17