Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу “Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук”.

Документ розроблений відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Передбачено, що спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук буде  утворюватись МОН у закладах вищої освіти (наукових установах), що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, за клопотанням закладу вищої освіти (наукової установи).

МОН прийматиме до розгляду клопотання про утворення докторських рад з наданням права присудження наукового ступеня доктора наук лише в одній галузі науки, крім випадків, коли у клопотанні вказані наукові спеціальності, у паспортах яких зазначено можливість поєднувати їх у різних галузях. Створюючи раду, МОН установлює термін її дії та затверджує персональний склад.

Зміну профілю та складу докторської ради і призначення голови докторської ради здійснює МОН клопотанням керівника закладу вищої освіти (наукової установи), в якому вона утворена. 

Зі спеціальності, яка не входить до профілю докторської ради, за відсутності в Україні докторської ради з правом захисту за цією спеціальністю проводиться разовий захист дисертації за рішенням МОН. У цьому випадку керівник закладу вищої освіти (наукової установи) разом з клопотанням про утворення докторської ради для проведення разового захисту надсилає до МОН пропозиції щодо додаткового введення до складу діючої докторської ради докторів наук – фахівців за спеціальністю дисертації та відомості про них.

Для проведення разового захисту дисертації до складу докторської ради додатково вводяться з правом голосу доктори наук з таким розрахунком, щоб загальна кількість присутніх на разовому захисті докторів наук з даної спеціальності була не меншою шести осіб. Присутність докторів наук на засіданні ради обов’язкова.

Документ, представлений на громадське обговорення, містить: 
– загальні положення;
– вимоги до персонального складу докторської ради;
– попередній розгляд дисертації у докторській раді;
– засідання докторської ради для захисту дисертації;
– таємне голосування та робота лічильної комісії;
– розгляд дисертації, надісланої до докторської ради для додаткового розгляду;
– засідання докторської ради для розгляду питань про позбавлення наукового ступеня;
– проведення засідання докторської ради для розгляду апеляції.

Зауваження та пропозиції до проекту можна подати до 20 серпня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3iAiV2O, https://bit.ly/3iAiZj4 

2021-07-20

Громадське обговорення проєкту наказу «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»
Поширити