Премію було засновано «з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві».

Премію присуджено за роботи:

 • ·     “Статистичні задачі та функціональні граничні теореми для дробових і мультидробових процесів та полів”;
 • ·     “Дослідження змін інженерно-геологічних умов на урбанізованих територіях”;
 • ·     “Розробка нових методів синтезу нітрогеновмісних та оксигеновмісних гетероциклічних сполук – біологічно активних речовин та флуоресцентних сенсорів для біомедичного застосування”;
 • ·     “Розробка і впровадження багаторівневої моделі соціалізації та комплексного супроводу студентів-сиріт у вищих навчальних закладах України”;
 • ·     “Соціальна відповідальність як чинник усунення відторгнення та гарантування безпечних суспільних трансформацій”;
 • ·     “Формування якості хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів”;
 • ·     “Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС; наближення загальноправової термінології”;
 • ·     “Резонансні та поляризаційні ефекти при розповсюдженні фотонів та іонів в магнітоактивних середовищах”;
 • ·     “Асимптотичні властивості стохастичних потоків”;
 • ·     “Скейлінг і універсальність у багаточастинкових системах на складних мережах”;
 • ·     “Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії”;
 • ·     “Структурні механічні та термодинамічні властивості низькорозмірних систем; феноменологія і комп’ютерний експеримент”;
 • ·     “Розробка селективних наносорбентів для створення технологій захисту навколишнього середовища”;
 • ·     “Екстремістські та терористичні загрози національній безпеці України на сучасному етапі державотворення”;
 • ·     “Концептуальні засади трансформації механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в умовах інтенсифікації процесів регіоналізації”;
 • ·     “Пористі триботехнічні композити з високомодульними наповнювачами для важконавантажених пар тертя авіапромисловості і трубопровідного транспорту”;
 • ·     “Застосування концепції термічних електронних збуджень в конденсованих системах для опису механізмів чутливості до удару високонітрогеновмісних вибухових речовин”;
 • ·     “Модифіковані генератори імпульсних послідовностей для імплементації у складові спеціалізованих сучасних апаратних засобів і сенсорних систем”;
 • ·     “Зносостійкі високохромисті сплави”.

Детальніше  –  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2670-19

2018-01-22

Ухвалено постанову «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік»
Поширити