Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми тесту загальної навчальної компетентності.

Необхідність прийняття документу продиктована особливим значенням, якого в останні роки набула загальна навчальна компетентність (ЗНК) з огляду на посилення темпів науково-технологічного прогресу, становлення в країнах інноваційних суспільств завдяки четвертій промисловій революції, пов’язаній з автоматизацією, роботизацією на основі систем штучного інтелекту, глобалізацією, а також у зв’язку з усвідомленням того, що людський капітал у сучасній економіці держав є головним ресурсом для забезпечення їхньої потужності, конкурентоспроможності та розвитку.

Спільними для всіх державних стандартів з підготовки за бакалаврськими та магістерськими програмами, наступні компетентності:
– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
– здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями;
– здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

У рамках тесту відповідні складники ЗНК структуровані в межах вербально-комунікативного (ВКБ) та логіко-аналітичного (ЛАБ) блоків.

Завдання ВКБ передбачає виявлення наступних здібностей:
– здатності шукати, сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати інформацію з різних джерел, передусім текстів;
– здатності структуровано й аргументовано висловлювати свої думки, зокрема у формі текстів, покращувати написане з метою досягнення комунікативної мети;
– здатності здійснювати конструктивну інтеракцію на основі розуміння законів, принципів, правил, стратегій і тактик комунікації.
Завдання ЛАБ передбачають виявлення наступного:
– здатності аналізувати інформацію, критично оцінювати її обґрунтування, оцінювати факти, котрі посилюють або послаблюють аргументацію;
– здатності застосовувати різні форми мислення для побудови абстрактних моделей реальних проблем для їх дослідження й розв’язання;
– здатності до аналізу й представлення числових даних у різних формах, перетворення представлення даних з однієї форми в іншу.

Відповідні складники реалізуються в певних видах діяльності, здатність ефективно проводити які має показати особа, що претендує на вступ на навчання для здобуття ступеня магістра. Можливими наслідками реалізації проєкту акту для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін є задоволення права вступників на ознайомлення з програмою тесту загальної навчальної компетентності.

Зауваження та пропозиції можна подати до 4 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3soTI1F, https://bit.ly/3Ekk4Eo 

2021-12-21

Громадське обговорення проєкту програми тесту загальної навчальної компетентності
Share