Дії з відновлення та розвитку інноваційної екосистеми України

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор».

Документ покликаний підвищити рівень залученості науковців до інноваційної діяльності, впровадження (комерціалізації) результатів наукових досліджень, а також сприяти створенню належних умов для здійснення діяльності інноваторами, що продукують конкурентоздатну інноваційну та високотехнологічну продукцію.

Прийняття законопроєкту дозволить:
– створити належні умови для стимулювання співпраці науковців між собою та з іншими учасниками інноваційної діяльності, представниками бізнес-середовища;
– підвищити комерціалізацію інновацій;
– розширити мережу інноваційної інфраструктури;
– налагодити комунікацію суб’єктів господарювання з науковим середовищем;
– продукувати більшу кількість якісних інновацій, які будуть цікаві ринку та відповідатимуть його запиту.

Проєкт акту розроблено на виконання пункту 10 Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року № 1687-р.

Зауваження та пропозиції можна подати до 20 квітня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3r3eId6, https://bit.ly/3JenR8E

2022-04-06

Фото: МОН

2022-04-06

Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення науково-освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення науково-освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth Національного університету «Львівська політехніка»».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення науково-освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth Національного університету «Львівська політехніка»».

Метою проекту є створення у Національному університеті «Львівська політехніка» унікального інноваційного науково – освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth для забезпечення ефективної взаємодії науки й бізнесу, популяризації науки, розробки новітніх технологій з переробки сміття від стадії сортування до отримання кінцевого продукту з вже перероблених відходів.

Реалізація проекту обумовлена наступним:
– ресурси багатьох матеріалів на Землі обмежені та не можуть бути заповнені в терміни, порівнянні з часом існування людської цивілізації;
– потрапивши в навколишнє середовище, матеріали зазвичай стають забруднювачами;
– відходи та вироби, що закінчили свій життєвий цикл, часто с дешевшим джерелом багатьох речовин i матеріалів, ніж природні джерела.

Реалізація інвестиційного проекту дозволить створити умови для виконання §26 Декларації ООН «Про довкілля» щодо зобов’язання держави по не завданню шкоди довкіллю на її території.

Ключові проблеми, які будуть розв’язані внаслідок реалізації інвестиційного проекту, наступні:
– визначення та розв’язання проблем стабільності та безпеки, які виникають у зв’язку з питаннями довкілля;
– поліпшення екології шляхом зміцнення діалогу, впровадження нових технологій в сфері переробки сміття;
– наукове співробітництво з екологічних питань;
– залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Створення Центру дозволить поширити серед учнівської та студентської молоді принцип 3R (Reduce, Reuse, Recycle), який би допоміг вирішити проблему утилізації та переробки побутових відходів. Таким чином, реалізацією проєкту будуть розв’язані наступні суміжні завдання:
– проведення навчальних заходів;
– демонстрація ефективної технології та забезпечення практичного навчання;
– популяризація сортування побутових відходів;
– розробка та реалізація стартапів у галузі сортування та переробки сміття;
– дослідження нових механізмів і технологій переробки сміття;
– розробка інноваційних підходів до вирішення проблеми засмічення міст через створення сортувальних і переробних пунктів;
– комунікація з установами, які працюють у галузі сортування та переробки для впровадження масштабних і результативних проектів.

Створення Центру дозволить залучити до його роботи висококваліфікованих фахівців і вчених, здатних надавати якісні консультативні, освітні послуги та проводити наукові дослідження в сфері переробки сміття. Центр стане еталонним майданчиком для застосування найбільш прогресивних експериментальних методів дослідження та підготовки експертів у сфері переробки сміття.

Центр також сприятиме поглибленню зв’язку громадськості з інноваціями, наукою та технікою, формуючи систему комунікації в регіоні, країні та за кордоном, відіграючи провідну роль у інтеграції науки та техніки в навчальні та освітні програми.

Зауваження та пропозиції можна подати до 2 березня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3GYew3E, https://bit.ly/3JFawXT

2022-02-17

2022-02-17

Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення Інноваційного науково-дослідницького та освітнього міждисциплінарного Центру «BioMed-Science Hub»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Інноваційного науково-дослідницького та освітнього міждисциплінарного Центру «BioMed-Science Hub»» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Інноваційного науково-дослідницького та освітнього міждисциплінарного Центру «BioMed-Science Hub»» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Мета проекту – створення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка унікального інноваційного науково ­дослідницького i освітнього Центру, який стане високотехнологічною міждисциплінарною платформою для розробки новітніх технолоriй лiкування й дiагностики поширених хвороб, проведения високоякiсних доклiнiчних i клiнiчних дослiджень нових лікарських засобів, підготовки нового поколiння бакалаврiв, магiстрiв та докторiв філософії за освiтнiми програмами на перетину xiмiї, фiзики й бioлoriї.

Створення Центру «BioMed-Science Hub» стане першим кроком до практичної реалізації ідеї створення Інноваційного науково-дослідного та освітнього кластера. Поєднання в ньому сучасно-обладнаних наукових лабораторiй, дiючої медичної клiнiки, навчальних корпусiв, iнфраструктури Науковоrо парку та затишного rостьовоrо мiнi-гуртожитку для провiдних науковцiв та аспiрантiв дозволить:
– створити умови для комфортної роботи науковцiв над перспективними i проривними технологіями у галузі медичної хімії, бiо-, хемоiнформатики, нанотехнологiй, бiотехнологій та медицини;
– ефективно впроваджувати iнновацiйнi технолоriї шляхом апробацiї та реалiзацiї високотехнолоriчних start-up компанiй, що працюватимуть над розробкою новiтнiх технолоriй лiкування i дiаrностики поширених хвороб. Ефективнiй спiвпрацi науковцiв з бiзнес-партнерами сприятимє iнтеrрації Центру «BioMed-Science Hub» з Науковим парком КНУ;
– проводити доклінічні і клінічні дослідження нових лікарських засобів для зацiкавлених органiзацiй в Українi та за кордоном.

Наявність інноваційної науково-дослідницької та освітньої інфраструктури в Центрі значно розширить можливості для проведення спільних досліджень з науковцями різних закладів України, позитивно позначиться на розвитку нових освітніх програм, зокрема дуальної освіти, розширить можливості для участі студентів, дослідників і викладачів у програмах міжнародних і національних обмінів.

З огляду на стратегічні плани інноваційного розвитку, які ставить перед собою Україна, особливо цінним є збереження та примноження досвіду, який українські освітні та наукові інституції набули у поєднанні методів і прийомів різних наук, зокрема, фізики, хімії, біології, інформаційних технологій.

Внаслідок реалізації державного інвестиційного проекту будуть вирішені наступні три комплексні проблеми:
– відсутність сучасного науково-дослідницького простору в біомедичній галузі «від ідеї – до клініки («bench-to-bedside»);
– «кадровий голод» і «відтік мізків» із природничих галузей науки;
– відтік капіталу українських фармацевтичних компаній за кордон на проведення високотехнологічних досліджень.

Створення Центру позитивно вплине на зростання основних економічних показників і підвищить загальну інвестиційну привабливість України.

Зауваження та пропозиції можна подати до 2 березня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3gRcMi2, https://bit.ly/3GZ7NXn

2022-02-17

2022-02-17

Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення Лабораторного центру критичних технологій

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Лабораторного центру критичних технологій» на базі Харківського національного університету радіоелектроніки.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Лабораторного центру критичних технологій» на базі Харківського національного університету радіоелектроніки.

Метою інвестиційного проекту є створення належних умов для:
– забезпечення сучасного рівня провадження фундаментальних та прикладних досліджень в галузі лазерних та оптоелектронних i пов’язаних з ними високих технологій, здійснення науково-дослідницької та дослідно-конструкторської діяльності у цих сферах;
– розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема, у сферах дотичних до створення критичних технологій відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600-р. «Деякi питания розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та вiйськовоi техніки»;
– удосконалення на основі підвищення науково-педагогічної діяльності рiвня квалiфiкацiї науково-nедагогiчних працiвникiв у Лабораторному центрi критичних технологiй, iмплементацiї в освiтнiй процес сучасних засобiв, iнструментiв i технологiй наукових досліджень;
– підвищення якості та актуальності знань, що мають надаватись здобувачам Харківського національного університету радіоелектроніки у процесі навчання.

Доцiльність створення Лабораторного центру у складi ХНУРЕ полягає у:
– важливості і актуальності для оборонної промисловості напрямів наукових дослiджень, якi ведуться в ХНУРЕ у таких областях як лазерні та оптоелектроннi технологiї, технологiї комплексної обробки оптичних, iнфрачервоних, акустичних i радiолокацiйних сигналiв, технологiї створення систем контролю повiтряного простору, лiдарних систем.
– наявності значного наукового потенцiалу i практичного досвіду науковцiв ХНУРЕ у виконаннi НДР i ДКР у зазначених напрямах;
– необхідності суттевого підвищення якостi наукових дослiджень шляхом вдосконалення матерiально-технiчної бази експериментальних дослiджень;
– можливості створення унікальних технологічних платформ для проведения експериментальних досліджень на сучасному рівні у галузі лазерних та оптоелектронних технолоriй, а також у галузi технологiй комплексної обробки рiзнотипних сигналiв для виявлення та iдентифiкацiї об’ектiв;
– наданні доступу окремим науковим колективам до обладнання i технологiй Центру для проведения дослiджень за державними замовленнями;
– можливості накопичення результатiв експериментальних дослiджень, створення репозитарiю для їx збереження, виключення їx дублювання, надання доступу iншим дослiдникам для·їx багаторазового використання;
– можливості комерцiалiзацiї ресурсiв Центру шляхом надання послуг зовнiшнiм користувачам – представникам вiтчизняного та iноземного бiзнесу та наукової спiльноти.

Створюваний Лабораторний центр має стати унiкальною інституцією для проведення передових фундаментальних i прикладних дослiджень та пiдготовки висококваліфікованих наукових кадрiв, що є стратегiчно важливим завданням державного рівня.

Передбачається, що Центр буде надавати можливiсть використання свого унiкального наукового обладнання для комплексних дослiджень, якi будуть проводитисъ науковими колективами України у спiвпрацi з науковцями Центру, зокрема, науковцями пiдприємств вiйськово-промислового комплексу України. Це дозволить консолiдувати зусилля провiдних науковцiв України навколо вирiшення найбiльш актуальних науково-технiчних проблем у прiоритетних напрямках розвитку науки і техніки.

Крім того, у результаті реалізації проєкту буде розв’язана низка проблем у сфері фундаментальних, прикладних досліджень, технологій подвійного призначення та в освітній діяльності.

Зауваження та пропозиції можна подати до 28 лютого 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3uSw272, https://bit.ly/3LvqxBn

2022-02-16

2022-02-16

Громадське обговорення проєкту Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему».

Метою функціонування Національної електронної науково-інформаційної системи «URIS» (Ukrainian Research Information System) є зберігання, аналіз, моніторинг та управління даними про наукову та науково-технічну діяльність працівників українських освітніх і наукових установ.

Пропонується будувати систему як програмно-апаратний комплекс, що складається з центральної бази даних, окремих інформаційних ресурсів та функціональних модулів, між якими здійснюється автоматизований обмін інформацією.

У разі прийняття проєкту положення та подальшого впровадження системи може бути забезпечено:
– спрощення доступу до наукової інформації;
– зменшення кількості бюрократичних процедур і дублювання робіт у процесі складання та перевірки звітної документації для дослідників, адміністраторів і управлінців;
– покращення представлення результатів вітчизняних досліджень у світовому науковому просторі;
– полегшення пошуку нових ідей і технологій для українських підприємців;
– сприяння створенню позитивного іміджу української науки в світі.

Розроблено проєкт Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему та проєкт Переліку пріоритетних інформаційних ресурсів Національної електронної науково-інформаційної системи. Пропонується доручити Міністерству освіти і науки України підготувати та затвердити Порядок роботи Національної електронної науково-інформаційної системи.

Зауваження та пропозиції можна подати до 10 листопада 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3BdkXgl, https://bit.ly/3GqCTIz

2021-10-23

2021-10-23

Громадське обговорення проєкту Закону України «Про інноваційні парки»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про інноваційні парки».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про інноваційні парки».

Законопроєкт покликаний визначити правові та організаційні засади створення і функціонування в Україні інноваційних парків з метою забезпечення інноваційного розвитку економіки.

Необхідна активна економічна політика, здатна запустити інструментарій інноваційних парків на повну потужність, без чого складно вийти на новий рівень розвитку економіки держави. Необхідно сформувати комплексний та системний підхід, запропонований розробниками законопроєкту.

Документом пропонується:
– удосконалити законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності та систематизувати різні види парків в один на прикладі найкращих міжнародних практик;
– визначити чіткий механізм щодо державної політики у сфері розвитку інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності шляхом надання державної підтримки інноваційним паркам;
– створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності інноваційних парків;
– сприяти розвитку сучасної інноваційної інфраструктури;
– підтримати розвиток інноваційного потенціалу держави та підвищення конкурентоспроможності економіки.

У якості критеріїв оцінювання ефективності інноваційних парків на макрорівні пропонується використовувати наступні показники:
– кількість інноваційних парків;
– частка інноваційних підприємств у загальній кількості підприємств;
– частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції;
– обсяг коштів, виділених на підтримку та розвиток інноваційної діяльності.

Прийняття законопроєкту забезпечить розвиток та ефективну взаємодію елементів національної інноваційної екосистеми, яка стане рушієм прискореного економічного зростання.

Зауваження та пропозиції можна подати до 29 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/2XnpH5i, https://bit.ly/3pdQFb7https://bit.ly/3jgJo6B 

2021-10-18

2021-10-18

Громадське обговорення законопроєкту щодо підтримки та розвитку інноваційної діяльності

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Наразі політику у сфері інноваційної діяльності формують чотири центральних органів виконавчої влади: Міністерство освіти і науки України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.  Це не дозволяє забезпечити повноцінний системний підхід  до формування та реалізації цієї політики, а заходи підтримки формуються та реалізовуються у кожній сфері окремо. 

Підготовлений законопроєкт визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання та підтримки державою інноваційної діяльності. Його прийняття забезпечить системний підхід до формування політики у сфері інноваційної діяльності, сприятиме розвитку та ефективній взаємодії елементів національної інноваційної екосистеми, яка зможе стати рушієм прискореного економічного зростання.

Проєктом закону пропонується:
– вдосконалити законодавче регулювання у сфері інноваційної діяльності;
– оновити інституційну структуру управління у сфері інноваційної діяльності;
– зняти бюрократичні обмеження під час державної реєстрації інноваційних проєктів;
– визначити мету та завдання державної політики у сфері інноваційної діяльності;
– створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності;
– оновити перелік форм державної підтримки інноваційної діяльності та умови її надання;
– визначити надавачів державної підтримки;
– стимулювати збільшення обсягів реалізованої інноваційної продукції, кількості впроваджених нових технологічних процесів та нових видів продуктів;
– сприяти розвитку інноваційного потенціалу держави та підвищенню конкурентоспроможності економіки, забезпечення впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції.

В якості критеріїв оцінювання ефективності інноваційної діяльності на макрорівні пропонуються наступні показники:
– частка інноваційних підприємств у загальній кількості підприємств;
– частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції;
– обсяг коштів, виділених на підтримку та розвиток інноваційної діяльності;
– місце України в світових рейтингах, пов’язаних з інноваціями.

Проєкт Закону впливає на суспільні відносини у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Як видно з пояснювальної записки, будуть створені умови науковцям та інноваторам для отримання фінансування на виконання інноваційних проєктів, а також надана можливість реалізовувати спільні проєкти у межах здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної  діяльності. Будуть сформовані сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах; заклади вищої освіти та наукові установи зможуть отримати державну підтримку (фінансування) для розвитку інноваційної інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази для провадження інноваційної діяльності. Будуть забезпечені належні умови для отримання фінансування суб’єктами господарювання для розвитку малого та середнього підприємництва у науково-виробничій сфері, стартапів та спін-оф компаній.

На державному рівні прийняття законопроєкту дозволить організувати системний підхід до формування політики у сфері інноваційної діяльності та забезпечити розвиток і ефективну взаємодію елементів національної інноваційної екосистеми, яка зможе стати рушієм прискореного економічного зростання.

Зауваження та пропозиції можна подати до 29 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3DS230lhttps://bit.ly/2XspHRI, https://bit.ly/3lQIkIb 

2021-10-18

2021-10-18

Громадське обговорення питання Центрів колективного користування науковим обладнанням

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. 8 жовтня 2021 року Міністерство освіти і науки України представило  для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання Центрів колективного користування науковим обладнанням».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

8 жовтня 2021 року Міністерство освіти і науки України представило  для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання Центрів колективного користування науковим обладнанням».

Необхідність внесення змін пов’язана з удосконаленням нормативно-правової бази в частині утворення та функціонування Центрів колективного користування науковим обладнанням як осередків надання доступу до наукового обладнання для проведення наукових досліджень, науково-технічних і експериментальних розробок суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Запропонований до обговорення документ забезпечує імплементацію норм Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII з питань центрів колективного користування науковим обладнанням.

Ним затверджується Положення про діяльність Центрів колективного користування науковим обладнанням, яким визначаються: 
– особливості утворення та діяльності Центрів;
– завдання Центрів;
– передача, придбання та обмін наукового обладнання;
– порядок надання Центрами послуг з користування науковим обладнанням та послуг із проведення наукових досліджень на науковому обладнанні;
– деякі питання фінансування, звітування та припинення діяльності Центрів.

Також проєкт постанови розширює права Центрів, утворених бюджетними науковими установами, закладами вищої освіти державної та комунальної форми власності надавати платні послуги.

Зауваження та пропозиції можна подати до 22 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3mNysOK, https://bit.ly/3FDnhRg, https://bit.ly/2YDU7RD, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text, https://bit.ly/3v1yfv6   

2021-10-11

2021-10-11

Громадське обговорення проєкту Указу Президента щодо Національної премії України імені Бориса Патона

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проєкт Указу Президента «Питання Національної премії України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проєкт Указу Президента «Питання Національної премії України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених».

Документ розроблений на виконання Закону «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» № 1399-ІХ. Його призначення – створити правові підстави для Національної премії України імені Бориса Патона.

Документом пропонується:
– затвердити Положення про Національну премію України імені Бориса Патона, Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (нова редакція), Опис Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона, Опис Диплома лауреата Національної премії України імені Бориса Патона;
– встановити кількість Національних премій України імені Бориса Патона, які щорічно присуджуються та розмір грошової частини кожної Національної премії України імені Бориса Патона;  
– призначити голову Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона.

Зауваження та пропозиції можна подати до 25 серпня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/37K7QY4, https://bit.ly/3jZmG2k, https://bit.ly/3yCtWr9  

2021-08-11

Фото: МОН

2021-08-11

Громадське обговорення законопроєкту «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення законопроєкт «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення законопроєкт «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні».

Наразі чинним законодавством України визначаються дві системи пріоритетних напрямів у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а саме: пріоритетні напрями розвитку науки і техніки (6 напрямів) та пріоритетні напрями інноваційної діяльності (7 напрямів). У межах цих систем урядом затверджено майже 250 пріоритетних напрямів (46 пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок; 41 середньостроковий пріоритетний напрям загальнодержавного рівня та 162 – галузевого рівня). Такий стан справ характеризується дублюванням пріоритетних напрямів та, як наслідок, неефективним використанням наукового потенціалу і бюджетних коштів

Національною радою України з питань розвитку науки і технологій прийняте рішення про оновлення системи пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації. Одним із його результатів стала підготовка законопроєкту з визначення єдиної системи пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні замість оновлення нині існуючих. 

Відповідно до положень нового законопроєкту:
– основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності визначатимуться Верховною Радою України;
– перелік пріоритетних напрямів їх здійснення та коригування за результатами реалізації на основі пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах наукової і науково-технічної діяльності, затверджуватиме Кабінет Міністрів України;
– формування переліку пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності буде здійснюватися на період до 5 років.

Документом також передбачено внесення змін до низки законів України з метою приведення їх у відповідність до положень цього законопроєкту.

Прийняття документу забезпечить правове оформлення нової системи пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, орієнтованих на досягнення Цілей сталого розвитку, визначить основні засади формування та реалізації таких пріоритетних напрямів, відповідно до яких буде сформовано та затверджено їх перелік. 

Зауваження та пропозиції можна подати до 10 червня 2021 року. 

Детальніше: https://bit.ly/2TnoWa8, https://bit.ly/3wAnu2r, https://bit.ly/3hSVe76, https://bit.ly/3vuB07M 

2021-05-26

Фото: МОН

2021-05-26