Громадське обговорення проєкту Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету».

Документ покликаний визначити єдині засади, принципи та вимоги при плануванні кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт (ННТР), які виконуються за рахунок коштів державного бюджету. 

Він встановлює чіткі норми планування кошторисної вартості ННТР та складається з наступних основних розділів:
– загальна частина;
– склад та класифікація витрат на проведення ННТР;
– загальні вимоги до формування кошторисної вартості ННТР;
– вимоги до планування витрат, що включаються до кошторисної вартості ННТР бюджетними установами;
– вимоги до планування витрат, що включаються до кошторисної вартості ННТР підприємствами, установами та організаціями (крім бюджетних установ).

Примірний склад статей витрат, які можуть бути застосовані при складанні калькуляції кошторисної вартості ННТР і номенклатури статей непрямих (загальновиробничих) витрат бюджетних установ, дозволить значно спростити підготовку проектів ННТР для виконавців, зокрема, вчених, грантоотримувачів Національного фонду досліджень України та інших. До калькуляції кошторисної вартості ННТР має бути додано передбачене проектом акту економічне обґрунтування витрат за кожною статтею. Також урядовим рішенням планується затвердити форми, за якими має складатись економічне обґрунтування.

Зауваження та пропозиції можна подати до 19 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3HD7IsW, https://bit.ly/3mVbcza  

2022-01-04

2022-01-04
Поширити

Громадське обговорення проєктів документів МОН

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення низку проектів програм єдиного державного кваліфікаційного іспиту та предметного тесту єдиного фахового вступного випробування.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення низку проектів програм єдиного державного кваліфікаційного іспиту та предметного тесту єдиного фахового вступного випробування.

На обговорення представлені наступні проєкти програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування з економіки та міжнародної економіки; з політології та міжнародних відносин; з психології та соціології; з управління та адміністрування.

Когнітивні рівні охоплення проектів програм складають: 
– рівень А. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання».
– рівень В. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння».
– рівень С. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування».
– рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування» та «Аналіз»/«Синтез»/«Оцінка».

Зауваження та пропозиції можна подати до 11 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3znR91z, https://bit.ly/3HxLhph, https://bit.ly/3mVsGeY, https://bit.ly/3mVo4W9, https://bit.ly/3qLda6l, https://bit.ly/3eQfp2J, https://bit.ly/3JGIsUH, https://bit.ly/3FUVwDN

2022-01-04

2022-01-04
Поширити

Громадське обговорення проєкту програми тесту загальної навчальної компетентності

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми тесту загальної навчальної компетентності.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми тесту загальної навчальної компетентності.

Необхідність прийняття документу продиктована особливим значенням, якого в останні роки набула загальна навчальна компетентність (ЗНК) з огляду на посилення темпів науково-технологічного прогресу, становлення в країнах інноваційних суспільств завдяки четвертій промисловій революції, пов’язаній з автоматизацією, роботизацією на основі систем штучного інтелекту, глобалізацією, а також у зв’язку з усвідомленням того, що людський капітал у сучасній економіці держав є головним ресурсом для забезпечення їхньої потужності, конкурентоспроможності та розвитку.

Спільними для всіх державних стандартів з підготовки за бакалаврськими та магістерськими програмами, наступні компетентності:
– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
– здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями;
– здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

У рамках тесту відповідні складники ЗНК структуровані в межах вербально-комунікативного (ВКБ) та логіко-аналітичного (ЛАБ) блоків.

Завдання ВКБ передбачає виявлення наступних здібностей:
– здатності шукати, сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати інформацію з різних джерел, передусім текстів;
– здатності структуровано й аргументовано висловлювати свої думки, зокрема у формі текстів, покращувати написане з метою досягнення комунікативної мети;
– здатності здійснювати конструктивну інтеракцію на основі розуміння законів, принципів, правил, стратегій і тактик комунікації.
Завдання ЛАБ передбачають виявлення наступного:
– здатності аналізувати інформацію, критично оцінювати її обґрунтування, оцінювати факти, котрі посилюють або послаблюють аргументацію;
– здатності застосовувати різні форми мислення для побудови абстрактних моделей реальних проблем для їх дослідження й розв’язання;
– здатності до аналізу й представлення числових даних у різних формах, перетворення представлення даних з однієї форми в іншу.

Відповідні складники реалізуються в певних видах діяльності, здатність ефективно проводити які має показати особа, що претендує на вступ на навчання для здобуття ступеня магістра. Можливими наслідками реалізації проєкту акту для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін є задоволення права вступників на ознайомлення з програмою тесту загальної навчальної компетентності.

Зауваження та пропозиції можна подати до 4 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3soTI1F, https://bit.ly/3Ekk4Eo 

2021-12-21

2021-12-21
Поширити

Громадське обговорення проєкту програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування.

Програмою предметного тесту з обліку та фінансів передбачено вісім наступних розділів з відповідною питомою вагою кожного (у відсотках):
– фінансова звітність підприємств за НПСБО – 10%;
– фінансовий аналіз – 10%;
– оподаткування – 10%;
– бюджетна та податкова система – 10%;
– фінансовий облік – 15%;
– управлінський облік – 15%
– фінанси підприємств – 15%;
– банківська справа та страхування – 15%.

Єдине фахове вступне випробування має чотири когнітивні рівні охоплення: необхідний кваліфікаційний рівень А – «Знання», В – «Знання», «Розуміння», С ‒ «Знання», «Розуміння», «Застосування», D ‒ «Знання», «Розуміння», «Застосування» та «Аналіз»/«Оцінка».

Для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін можливими наслідками прийняття проєкту акту є задоволення права вступників на ознайомлення із програмою предметного тесту з обліку та фінансів єдиного вступного випробування.

Зауваження та пропозиції можна подати до 4 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/32c1YaR, https://bit.ly/3J4Rqe2 

2021-12-21

2021-12-21
Поширити

Громадське обговорення проєкту Орієнтовного плану МОН на 2022 рік щодо проведення консультацій з громадськістю

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект «Орієнтовного плану щодо проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект «Орієнтовного плану щодо проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік».

До громадського обговорення в 2022 році запропоновано 27 питань або проектів нормативно-правових актів. Планується провести 20 онлайнових консультацій на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, 4 робочі зустрічі у формі круглих столів, публічних консультацій з представниками заінтересованих сторін, 1 семінар з працівниками інститутів післядипломної педагогічної освіти, 2 засідання робочих груп. 

За терміном розгляду питання та проекти нормативно-правових актів розподілені нерівномірно: на перше півріччя припадає 18 заходів, на друге півріччя – 9.

Документ розроблено на виконання Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Зауваження та пропозиції можна подати до 8 грудня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3xhyAel, https://bit.ly/3D0ZUil, https://bit.ly/3cItaiW

2021-11-29

2021-11-29
Поширити

Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо затвердження порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

Документ визначає механізм реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за допомогою електронної системи з віддаленим доступом. Зокрема, передбачено внесення змін до реєстраційної та облікових карток з метою зменшення обсягу запитуваної інформації, додаються нові поля для збору даних, які необхідні для потреб аналітики. 

Пропонується затвердити:
– порядок державної реєстрації та обліку НДДКРіДР;
– реєстраційну картку НДДКР;
– інструкції з оформлення та внесення змін у реєстраційну картку НДДКР;
– облікову картку НДДКР;
– інструкцію з оформлення та внесення змін до облікової картки НДДКР;
– облікову картку дисертації;
– інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку дисертації.

Окремий порядок передбачений для державної реєстрації та обліку робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Реалізація проєкту наказу надасть можливість українським вченим віддалено реєструвати ДіР, які не містять інформації з обмеженим доступом. 

Зауваження і пропозиції можна подати до 4 грудня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3o3D05m, https://bit.ly/3nwkRNg

2021-11-29

2021-11-29
Поширити

Громадське обговорення проєкту змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок».

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок».

Документ удосконалює процедуру проведення Національним фондом досліджень України конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень і розробок. Це, на думку розробників, сприятиме ефективній діяльності Фонду та недопущенню конфлікту інтересів під час оголошення і проведення конкурсного відбору.

У разі схвалення проєкту постанови будуть врегульовані наступні питання:
– можливості проведення Фондом конкурсних відборів проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться спільно українськими та іноземними науковими товариствами, установами, організаціями в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва;
– збільшення строків проведення деяких процедур конкурсного відбору та фінансування проектів;
– недопущення конфлікту інтересів окремих осіб, зокрема членів органів управління Фонду;
– уточнення вимог до учасників конкурсів, що проводяться Фондом;
– обов’язкової інформації, яка зазначається в рішенні про проведення конкурсу та відповідному оголошенні;
– порядку повідомлення учасника конкурсу про відхилення заявки, що подається на конкурс, за формальними ознаками;
– використання обладнання та устаткування, придбаного за рахунок грантової підтримки Фонду.

Зауваження та пропозиції можна подати до 12 листопада 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3vUNx5c, https://bit.ly/3BtoVSa

2021-10-29

2021-10-29
Поширити

Громадське обговорення проєкту Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему».

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему».

Метою функціонування Національної електронної науково-інформаційної системи «URIS» (Ukrainian Research Information System) є зберігання, аналіз, моніторинг та управління даними про наукову та науково-технічну діяльність працівників українських освітніх і наукових установ.

Пропонується будувати систему як програмно-апаратний комплекс, що складається з центральної бази даних, окремих інформаційних ресурсів та функціональних модулів, між якими здійснюється автоматизований обмін інформацією.

У разі прийняття проєкту положення та подальшого впровадження системи може бути забезпечено:
– спрощення доступу до наукової інформації;
– зменшення кількості бюрократичних процедур і дублювання робіт у процесі складання та перевірки звітної документації для дослідників, адміністраторів і управлінців;
– покращення представлення результатів вітчизняних досліджень у світовому науковому просторі;
– полегшення пошуку нових ідей і технологій для українських підприємців;
– сприяння створенню позитивного іміджу української науки в світі.

Розроблено проєкт Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему та проєкт Переліку пріоритетних інформаційних ресурсів Національної електронної науково-інформаційної системи. Пропонується доручити Міністерству освіти і науки України підготувати та затвердити Порядок роботи Національної електронної науково-інформаційної системи.

Зауваження та пропозиції можна подати до 10 листопада 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3BdkXgl, https://bit.ly/3GqCTIz

2021-10-23

2021-10-23
Поширити

Громадське обговорення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Документом пропонується адаптувати нормативно-правові акти до законодавства ЄС щодо суб’єктів, дослідницької інфраструктури та регулювання їхньої діяльності. Зокрема, удосконалюються правові норми функціонування та розвитку різних форм дослідницької інфраструктури й розширюються види державної підтримки молодих вчених.

Упровадження цих змін дозволить усунути законодавчі неузгодженості, що мають місце у положеннях Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» та стосуються функціонування різних суб’єктів дослідницької інфраструктури, зокрема будуть:
– виокремлені об’єкти дослідницької інфраструктури;
– оновлені норми закону щодо центрів колективного користування науковим обладнанням, державних ключових лабораторій та національних наукових центрів;
– уточнені базові поняття, у т.ч. «молодий вчений», визначені умови продовження статусу молодого вченого після досягнення ним граничного віку, визначено категорії молодих вчених залежно від розвитку їхньої кар’єри;
– встановлені види державної підтримки молодих вчених.

Зауваження та пропозиції можна подати до 5 листопада 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3B1Bynh, https://bit.ly/3aWj6SJ

2021-10-21

2021-10-21
Поширити

Громадське обговорення проєкту постанови Уряду щодо переліку посад наукових працівників установ

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад наукових працівників установ, організацій, підприємств та наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм власності».

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад наукових працівників установ, організацій, підприємств та наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм власності».

Документ має затвердити перелік посад наукових працівників, який відповідає нормам чинного законодавства. Ним передбачається визначити вичерпний перелік наукових працівників установ, організацій, підприємств та закладів вищої освіти. При цьому буде скасований аналогічний перелік посад, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №257.

Затвердження вичерпного переліку посад наукових працівників, який відповідає чинному законодавству, дозволить впорядкувати питання визначення:
– наукового стажу;
– виплати надбавки за стаж наукової роботи;
– кола осіб, яким надаються кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових працівників.

Проєкт постанови впливає на інтереси наукових працівників установ, організацій, підприємств та закладів вищої освіти.

Зауваження та пропозиції можна подати до 1 листопада 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3lWTxqO, https://bit.ly/3lTM0ZH, https://bit.ly/2Z5bBG5, https://bit.ly/3aS4vrf

2021-10-19

2021-10-19
Поширити