Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення науково-освітнього простору Музей науки у місті Маріуполь

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення Державний інвестиційний проєкт «Створення науково-освітнього простору Музей науки у місті Маріуполь на базі Маріупольського державного університету».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення Державний інвестиційний проєкт «Створення науково-освітнього простору Музей науки у місті Маріуполь на базі Маріупольського державного університету».

Мета проєкту – створити доступний і якісний науково-освітній простір, який відповідає європейському рівню, що дозволить отримати непрямі економічні вигоди. Відкриття музею науки сприятиме заохоченню та підвищенню мотивації молоді міста Маріуполь та регіону в цілому, займатися наукою з метою виховання професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей.

Відкриття науково-освітнього центру дозволить суттєво розширити можливості для проведення заходів з популяризації науки та наукових знань, в яких щороку зможуть взяти участь понад 40 тис. осіб, а також створити всі необхідні умови для творчого та наукового розвитку обдарованих і талановитих дітей, розмістити найпотужнішу лабораторію, яка охоплює найбільш перспективні наукові напрямки.

Реалізації проєкту надасть можливість:
– значно покращить якість надання освітніх послуг;
– підвищити рівень підготовки учнів до Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, регіональних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, покращити результати участі дітей з регіонів у всеукраїнських і міжнародних заходах;
– створити якісну та сучасну матеріально-технічна база закладу освіти;
– забезпечити широке залучення потенціалу наукових підрозділів закладів вищої освіти та лабораторної бази наукових установ для дослідницької роботи з творчою молоддю;
– впровадити комплекс заходів з метою заохочення та підвищення мотивації дітей займатися наукою;
– здійснити пошук, відбір і всебічну підтримку творчим дітям шкільного віку, схильних до науково-дослідницької роботи;
– сприяти профорієнтаційної роботи з учнями.

Музей науки сприятиме поглибленню зв’язку громадськості з інноваціями, наукою та технікою, формуючи систему комунікацій в регіоні, країні та за кордоном, відіграючи провідну роль в інтеграції науки і техніки в навчальні та освітні програми, у тому числі через мережу Малої академії наук України.

Зауваження та пропозиції можна подати до 28 лютого 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3Jo9PC2, https://bit.ly/350AQwm

2022-02-16

2022-02-16

Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення Лабораторного центру критичних технологій

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Лабораторного центру критичних технологій» на базі Харківського національного університету радіоелектроніки.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Лабораторного центру критичних технологій» на базі Харківського національного університету радіоелектроніки.

Метою інвестиційного проекту є створення належних умов для:
– забезпечення сучасного рівня провадження фундаментальних та прикладних досліджень в галузі лазерних та оптоелектронних i пов’язаних з ними високих технологій, здійснення науково-дослідницької та дослідно-конструкторської діяльності у цих сферах;
– розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема, у сферах дотичних до створення критичних технологій відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600-р. «Деякi питания розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та вiйськовоi техніки»;
– удосконалення на основі підвищення науково-педагогічної діяльності рiвня квалiфiкацiї науково-nедагогiчних працiвникiв у Лабораторному центрi критичних технологiй, iмплементацiї в освiтнiй процес сучасних засобiв, iнструментiв i технологiй наукових досліджень;
– підвищення якості та актуальності знань, що мають надаватись здобувачам Харківського національного університету радіоелектроніки у процесі навчання.

Доцiльність створення Лабораторного центру у складi ХНУРЕ полягає у:
– важливості і актуальності для оборонної промисловості напрямів наукових дослiджень, якi ведуться в ХНУРЕ у таких областях як лазерні та оптоелектроннi технологiї, технологiї комплексної обробки оптичних, iнфрачервоних, акустичних i радiолокацiйних сигналiв, технологiї створення систем контролю повiтряного простору, лiдарних систем.
– наявності значного наукового потенцiалу i практичного досвіду науковцiв ХНУРЕ у виконаннi НДР i ДКР у зазначених напрямах;
– необхідності суттевого підвищення якостi наукових дослiджень шляхом вдосконалення матерiально-технiчної бази експериментальних дослiджень;
– можливості створення унікальних технологічних платформ для проведения експериментальних досліджень на сучасному рівні у галузі лазерних та оптоелектронних технолоriй, а також у галузi технологiй комплексної обробки рiзнотипних сигналiв для виявлення та iдентифiкацiї об’ектiв;
– наданні доступу окремим науковим колективам до обладнання i технологiй Центру для проведения дослiджень за державними замовленнями;
– можливості накопичення результатiв експериментальних дослiджень, створення репозитарiю для їx збереження, виключення їx дублювання, надання доступу iншим дослiдникам для·їx багаторазового використання;
– можливості комерцiалiзацiї ресурсiв Центру шляхом надання послуг зовнiшнiм користувачам – представникам вiтчизняного та iноземного бiзнесу та наукової спiльноти.

Створюваний Лабораторний центр має стати унiкальною інституцією для проведення передових фундаментальних i прикладних дослiджень та пiдготовки висококваліфікованих наукових кадрiв, що є стратегiчно важливим завданням державного рівня.

Передбачається, що Центр буде надавати можливiсть використання свого унiкального наукового обладнання для комплексних дослiджень, якi будуть проводитисъ науковими колективами України у спiвпрацi з науковцями Центру, зокрема, науковцями пiдприємств вiйськово-промислового комплексу України. Це дозволить консолiдувати зусилля провiдних науковцiв України навколо вирiшення найбiльш актуальних науково-технiчних проблем у прiоритетних напрямках розвитку науки і техніки.

Крім того, у результаті реалізації проєкту буде розв’язана низка проблем у сфері фундаментальних, прикладних досліджень, технологій подвійного призначення та в освітній діяльності.

Зауваження та пропозиції можна подати до 28 лютого 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3uSw272, https://bit.ly/3LvqxBn

2022-02-16

2022-02-16

Законопроєкт щодо освіти для дорослих

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. 9 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України підтримав прийняття Закону «Про освіту дорослих».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

9 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України підтримав прийняття Закону «Про освіту дорослих».

Законопроєкт має на меті визначення правових, організаційних і економічних засад функціонування та розвитку системи освіти дорослих, створення умов для ефективної співпраці, а також реалізації права осіб на безперервне навчання з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки. 

Особам, які мають страховий стаж не менше 7 років, прийняття документу надасть можливість здобувати за рахунок пільгових довгострокових кредитів фахову передвищу та відповідний ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю.

Як зазначив Міністр освіти і науки України, прийняття цього Закону є першим кроком до формування якісної системи освіти для дорослих. 

У законопроєкті враховано рекомендації Європейського Союзу з питань розвитку освіти впродовж життя та освіти дорослих, а також вітчизняний досвід.

Детальніше: https://bit.ly/3GE7lgT, https://bit.ly/3oHj5sT 

2022-02-09

Фото: МОН

2022-02-09

Громадське обговорення змін до Порядку організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу щодо внесення змін до наказу МОН від 19 квітня 2019 року №441.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу щодо внесення змін до наказу МОН від 19 квітня 2019 року №441.

Зміни стосуються Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Зокрема, пропонується наступні пункти Порядку викласти у такий редакції:
– «єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»;
– «Єдине фахове вступне випробування складається з двох блоків: 
блок тест загальної навчальної компетентності складається з вербально-комунікативного і логіко-аналітичного компонентів, що передбачають виявлення здатності особи до успішного навчання на магістерських програмах, що передбачає спроможність опрацьовувати інформацію з різних джерел, представлену в різних формах; критично й аналітично її інтерпретувати й оцінювати, застосовувати різні форми мислення для побудови абстрактних моделей реальних проблем з метою їх дослідження й розв’язання.
предметний блок – предметний тест, який передбачає виконання екзаменаційної роботи, спрямованість якої визначено Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України у відповідному році» тощо.

Реалізація проєкту документу дозволить визначити процес організації та проведення вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та привести наказ у відповідність до чинного законодавства.

Зауваження та пропозиції можна подати до 22 лютого 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3GDBmxq, https://bit.ly/34s2xy8, https://bit.ly/3gC9ejU

2022-02-08

2022-02-08

Громадське обговорення проєкту Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету».

Документ покликаний визначити єдині засади, принципи та вимоги при плануванні кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт (ННТР), які виконуються за рахунок коштів державного бюджету. 

Він встановлює чіткі норми планування кошторисної вартості ННТР та складається з наступних основних розділів:
– загальна частина;
– склад та класифікація витрат на проведення ННТР;
– загальні вимоги до формування кошторисної вартості ННТР;
– вимоги до планування витрат, що включаються до кошторисної вартості ННТР бюджетними установами;
– вимоги до планування витрат, що включаються до кошторисної вартості ННТР підприємствами, установами та організаціями (крім бюджетних установ).

Примірний склад статей витрат, які можуть бути застосовані при складанні калькуляції кошторисної вартості ННТР і номенклатури статей непрямих (загальновиробничих) витрат бюджетних установ, дозволить значно спростити підготовку проектів ННТР для виконавців, зокрема, вчених, грантоотримувачів Національного фонду досліджень України та інших. До калькуляції кошторисної вартості ННТР має бути додано передбачене проектом акту економічне обґрунтування витрат за кожною статтею. Також урядовим рішенням планується затвердити форми, за якими має складатись економічне обґрунтування.

Зауваження та пропозиції можна подати до 19 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3HD7IsW, https://bit.ly/3mVbcza  

2022-01-04

2022-01-04

Громадське обговорення проєктів документів МОН

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення низку проектів програм єдиного державного кваліфікаційного іспиту та предметного тесту єдиного фахового вступного випробування.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення низку проектів програм єдиного державного кваліфікаційного іспиту та предметного тесту єдиного фахового вступного випробування.

На обговорення представлені наступні проєкти програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування з економіки та міжнародної економіки; з політології та міжнародних відносин; з психології та соціології; з управління та адміністрування.

Когнітивні рівні охоплення проектів програм складають: 
– рівень А. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання».
– рівень В. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння».
– рівень С. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування».
– рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування» та «Аналіз»/«Синтез»/«Оцінка».

Зауваження та пропозиції можна подати до 11 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3znR91z, https://bit.ly/3HxLhph, https://bit.ly/3mVsGeY, https://bit.ly/3mVo4W9, https://bit.ly/3qLda6l, https://bit.ly/3eQfp2J, https://bit.ly/3JGIsUH, https://bit.ly/3FUVwDN

2022-01-04

2022-01-04

Громадське обговорення проєкту програми тесту загальної навчальної компетентності

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми тесту загальної навчальної компетентності.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми тесту загальної навчальної компетентності.

Необхідність прийняття документу продиктована особливим значенням, якого в останні роки набула загальна навчальна компетентність (ЗНК) з огляду на посилення темпів науково-технологічного прогресу, становлення в країнах інноваційних суспільств завдяки четвертій промисловій революції, пов’язаній з автоматизацією, роботизацією на основі систем штучного інтелекту, глобалізацією, а також у зв’язку з усвідомленням того, що людський капітал у сучасній економіці держав є головним ресурсом для забезпечення їхньої потужності, конкурентоспроможності та розвитку.

Спільними для всіх державних стандартів з підготовки за бакалаврськими та магістерськими програмами, наступні компетентності:
– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
– здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями;
– здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

У рамках тесту відповідні складники ЗНК структуровані в межах вербально-комунікативного (ВКБ) та логіко-аналітичного (ЛАБ) блоків.

Завдання ВКБ передбачає виявлення наступних здібностей:
– здатності шукати, сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати інформацію з різних джерел, передусім текстів;
– здатності структуровано й аргументовано висловлювати свої думки, зокрема у формі текстів, покращувати написане з метою досягнення комунікативної мети;
– здатності здійснювати конструктивну інтеракцію на основі розуміння законів, принципів, правил, стратегій і тактик комунікації.
Завдання ЛАБ передбачають виявлення наступного:
– здатності аналізувати інформацію, критично оцінювати її обґрунтування, оцінювати факти, котрі посилюють або послаблюють аргументацію;
– здатності застосовувати різні форми мислення для побудови абстрактних моделей реальних проблем для їх дослідження й розв’язання;
– здатності до аналізу й представлення числових даних у різних формах, перетворення представлення даних з однієї форми в іншу.

Відповідні складники реалізуються в певних видах діяльності, здатність ефективно проводити які має показати особа, що претендує на вступ на навчання для здобуття ступеня магістра. Можливими наслідками реалізації проєкту акту для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін є задоволення права вступників на ознайомлення з програмою тесту загальної навчальної компетентності.

Зауваження та пропозиції можна подати до 4 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3soTI1F, https://bit.ly/3Ekk4Eo 

2021-12-21

2021-12-21

Громадське обговорення проєкту програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування.

Програмою предметного тесту з обліку та фінансів передбачено вісім наступних розділів з відповідною питомою вагою кожного (у відсотках):
– фінансова звітність підприємств за НПСБО – 10%;
– фінансовий аналіз – 10%;
– оподаткування – 10%;
– бюджетна та податкова система – 10%;
– фінансовий облік – 15%;
– управлінський облік – 15%
– фінанси підприємств – 15%;
– банківська справа та страхування – 15%.

Єдине фахове вступне випробування має чотири когнітивні рівні охоплення: необхідний кваліфікаційний рівень А – «Знання», В – «Знання», «Розуміння», С ‒ «Знання», «Розуміння», «Застосування», D ‒ «Знання», «Розуміння», «Застосування» та «Аналіз»/«Оцінка».

Для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін можливими наслідками прийняття проєкту акту є задоволення права вступників на ознайомлення із програмою предметного тесту з обліку та фінансів єдиного вступного випробування.

Зауваження та пропозиції можна подати до 4 січня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/32c1YaR, https://bit.ly/3J4Rqe2 

2021-12-21

2021-12-21

Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо затвердження порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

Документ визначає механізм реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за допомогою електронної системи з віддаленим доступом. Зокрема, передбачено внесення змін до реєстраційної та облікових карток з метою зменшення обсягу запитуваної інформації, додаються нові поля для збору даних, які необхідні для потреб аналітики. 

Пропонується затвердити:
– порядок державної реєстрації та обліку НДДКРіДР;
– реєстраційну картку НДДКР;
– інструкції з оформлення та внесення змін у реєстраційну картку НДДКР;
– облікову картку НДДКР;
– інструкцію з оформлення та внесення змін до облікової картки НДДКР;
– облікову картку дисертації;
– інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку дисертації.

Окремий порядок передбачений для державної реєстрації та обліку робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Реалізація проєкту наказу надасть можливість українським вченим віддалено реєструвати ДіР, які не містять інформації з обмеженим доступом. 

Зауваження і пропозиції можна подати до 4 грудня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3o3D05m, https://bit.ly/3nwkRNg

2021-11-29

2021-11-29

Громадське обговорення проєкту Орієнтовного плану МОН на 2022 рік щодо проведення консультацій з громадськістю

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект «Орієнтовного плану щодо проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект «Орієнтовного плану щодо проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік».

До громадського обговорення в 2022 році запропоновано 27 питань або проектів нормативно-правових актів. Планується провести 20 онлайнових консультацій на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, 4 робочі зустрічі у формі круглих столів, публічних консультацій з представниками заінтересованих сторін, 1 семінар з працівниками інститутів післядипломної педагогічної освіти, 2 засідання робочих груп. 

За терміном розгляду питання та проекти нормативно-правових актів розподілені нерівномірно: на перше півріччя припадає 18 заходів, на друге півріччя – 9.

Документ розроблено на виконання Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Зауваження та пропозиції можна подати до 8 грудня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3xhyAel, https://bit.ly/3D0ZUil, https://bit.ly/3cItaiW

2021-11-29

2021-11-29