ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт урядової постанови «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт урядової постанови «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».
Перелік структурно і кількісно наближено до переліку галузей Міжнародної стандартної класифікації освіти та є черговим кроком до переходу на єдині статистичні стандарти і системи класифікації для гармонізації й забезпечення порівнянності державної статистики з міжнародними стандартами та рекомендаціями. Перелік поширюється на освітні програми у сфері вищої та фахової передвищої освіти. Зокрема, пропонується визначити та затвердити рівень освіти, на якому можуть відкриватися освітні програми за конкретною спеціальністю. Перелік встановлює відповідність між українськими спеціальностями та деталізованими галузями Міжнародної стандартної класифікації освіти. Відповідність між спеціальностями пропонованого переліку та чинного переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а також перелік спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, планується визначити наказом Міністерства освіти і науки для цілей ліцензування, акредитації, регульованих спеціальностей. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 8 вересня 2023 року.
Фото: МОН
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-08-10
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ ЄДКІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 271 «МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ ЄДКІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 271 «МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ»

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
Метою ЄДКІ є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти відповідно до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 ЄДКІ для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Програма містить описи узагальненої та деталізованої структури ЄДКІ за спеціалізаціями 271.01, 271.02 і 271.03 згідно стандарту та положення, а також опис узагальненої структури та деталізованої структури ЄДКІ для здобувачів, які здобували освіту за спеціалізаціями, що не передбачають присвоєння звань осіб командного складу. ЄДКІ проводять за такими принципами: академічна доброчесність; об’єктивність; прозорість і публічність; нетерпимість до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; єдність методики оцінювання результатів. Прийняття документу забезпечить підтвердження достатності рівня кваліфікації випускника критичної професії для присвоєння ступеня вищої освіти. Зауваження та пропозиції до проєкту стандарту можна подати до 26 липня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-07-14
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкти стандартів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» на трьох рівнях вищої освіти – бакалавр, магістр та доктор філософії.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкти стандартів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» на трьох рівнях вищої освіти – бакалавр, магістр та доктор філософії.
Стандарти містять вимоги до освітніх програм в частині рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою програмою; обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії»; результатів їх навчання; переліку обов’язкових компетентностей випускника; нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання; форм атестації; вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть також встановлювати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання. Стандарт застосовується для визначення й оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності ЗВО. Необхідність оновлення раніше затверджених стандартів обумовлена змінами у переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Зауваження та пропозиції до проєктів стандартів можна подати до 13 липня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-06-29
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері утвердження української та громадянської ідентичності.

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері утвердження української та громадянської ідентичності.
Документ визначає основні засади підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері утвердження української та громадянської ідентичності. Метою підготовки та підвищення кваліфікації фахівців є здобуття, поглиблення чи удосконалення компетентностей за напрямами національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та/або громадянської освіти, безперервний професійний розвиток на основі раніше здобутої освіти та досвіду професійної і громадської діяльності відповідно до державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Підготовка таких фахівців здійснюється закладами вищої, фахової передвищої освіти за відповідними освітніми (освітньо-професійними) програмами спеціальностей галузі знань Освіта/Педагогіка, Культура і мистецтво, Гуманітарні науки, Соціальні та поведінкові науки, Журналістика відповідно до законодавства. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 6 липня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-06-22
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ НА 2023-2030 РОКИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ НА 2023-2030 РОКИ

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 роки.

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 роки.
Прийняття документу має забезпечити доступ до якісної освіти та створити умови для розвитку потенціалу кожного з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей. Стратегія запроваджує єдину систему та механізми ефективної державної політики щодо здобуття якісної освіти; задоволення потреб бенефіціарів політики різного віку, соціального та майнового стану, з різними освітніми потребами. Вона базується на принципах людиноцентризму, орієнтації на потреби та інтереси усіх зацікавлених сторін, об’єктивності та обґрунтованості визначення проблем, залученості зацікавлених сторін, вимірюваності очікуваних результатів, належного реагування на нові виклики у сфері інклюзивного навчання. Проєкт розроблений в рамках виконання «Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації «Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 372-р. Зауваження та пропозиції можна подати до 27 червня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-06-15
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт «Методичних рекомендацій щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти».

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт «Методичних рекомендацій щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти».
Рекомендації розроблені з метою надання методичної допомоги керівникам та іншим працівникам закладів вищої освіти у практичних питаннях створення інклюзивного освітнього середовища при стратегічному плануванні розвитку ЗВО. Зокрема передбачено, що стратегія розвитку закладу вищої освіти має враховувати не лише вимоги вітчизняного законодавства щодо інклюзивного освітнього середовища, а й відповідні міжнародні рекомендації та стандарти. Наголошується, що створення інклюзивного освітнього середовища є однією зі стратегічних цілей відповідної Національної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366. Зауваження та пропозиції можна подати до 21 червня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-06-09
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Цей стандарт містить вимоги до освітніх програм в частині обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня «магістр»; рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою програмою, та результатів їх навчання; переліку обов’язкових компетентностей випускника; нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання; форм атестації здобувачів вищої освіти; вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання; випускники можуть працювати на первинних посадах, за професіями, які визначені Національним класифікатором України. Зауваження та пропозиції до проєкту Стандарту можна подати до 11 червня 2023 року.
Фото:pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-05-30
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РАМКИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДЯН

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РАМКИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДЯН

Міністерство цифрової трансформації України пропонує до громадського обговорення оновлений проєкт Рамки цифрової компетентності – інструменту оцінювання та підвищення рівня цифрових компетентностей.

Міністерство цифрової трансформації України пропонує до громадського обговорення оновлений проєкт Рамки цифрової компетентності – інструменту оцінювання та підвищення рівня цифрових компетентностей.
Рамка адаптована українськими експертами з урахуванням аналогічної Рамки для громадян ЄС (DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens). Вона відрізняється від попередньої тим, що містить нові приклади та нові цифрові навички, зокрема – щодо використання штучного інтелекту. На основі оновленої української Рамки розробляється Цифрограм 3.0 – тест, що допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності людини, прогалини у її цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції доцільно розвивати. Очікується, що громадяни будуть використувати Рамку як дороговказ у світі новітніх цифрових технологій і послуг. Також цією концептуально-референтною рамкою зможуть користуватись освітяни та розробники професійних стандартів (при створенні професійних рамок цифрової компетентності, розробці та оновленні професійних стандартів і кваліфікаційних характеристик, формуванні освітніх програм). Представникам органів влади та самоврядування, приватного сектору Рамка знадобиться при створенні стратегій, концепцій, планів дій та різних соціальних ініціатив, спрямованих на розвиток цифрових компетентностей різних категорій громадян. На переконання Мінцифри, запровадження Рамки допоможе зміцнити державну політику та ефективно планувати освітні ініціативи для підвищення рівня цифрової грамотності населення.
Фото: Мінцифри
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-05-26
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТА НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТА НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки.

Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки.
Положення регулює зазначені питання та є обов’язковим для закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти, вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, закладів вищої духовної освіти та наукових установ усіх форм власності та сфер управління, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти. Проєкт розроблено на виконання статті 46 Закону України «Про вищу освіту», якою визначено, що такий порядок передбачає положення, затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Чине Положення, яке затверджено наказом Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за № 427/1452), є застарілим та не відповідає сьогоднішньому освітньому законодавству. Зауваження та пропозиції можна подати до 10 травня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-04-21
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України».

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України».
Документ, розроблений в рамках реалізації «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», з метою підвищення якості викладання, вивчення та використання англійської мови у закладах вищої освіти України. Проєкт підготовлено з врахуванням принципів законопроєкту «Про функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні», а також Рекомендацій Ради Європейського Союзу від 22 травня 2018 року щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя. Документ містить рекомендації керівництву ЗВО України, викладачам англійської мови за професійним спрямуванням та для академічних цілей ЗВО, викладачам фахових дисциплін англійською мовою. Пропозиції та зауваження до проєкту можна подати до 14 квітня 2023 року
Фото: pixabay.com
2023-03-29
Поширити